Доставки - 287872-2016

19/08/2016    S159

България-Варна: Горива

2016/S 159-287872

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Градски транспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 103003668
Пощенски адрес: ул. „Тролейна“ № 48
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Атанасов
Електронна поща: gtvarna@abv.bg
Телефон: +359 52572236
Факс: +359 52755121
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gtvarna.com
Адрес на профила на купувача: http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0007
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0007
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна по обособени позиции.

Референтен номер: 01389-2016-0007
II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Касае се за доставка на горива по предварителна заявка и случайно зареждане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна, с параметри на горивата подробно описани в Техническата спецификация към документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на Дизелово гориво Б6

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134220 Газьол (EN 590)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Касае се за доставка чрез покупка на около 4 800 000 л дизелово гориво Б6 по предварителна заявка за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна, с параметри на горивата подробно описани в Техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Съответствие с техническите спецификации / Тежест: 100
Цена - Тежест: Най-ниска цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 156 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез покупка на Автомобилен бензин А95Н при зареждане с Карти за безкасово зареждане (PIN карти).

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09132100 Безоловен бензин
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Касае се за случайно зареждане с Безоловен бензин А95Н в количество около 4 000 л за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна, с параметри на горивото подробно описани в Техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Съответствие с техническите спецификации / Тежест: 100
Цена - Тежест: Най-ниска цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на природен газ — компресиран.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09123000 Природен газ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Касае се за доставка чрез покупка на около 650 000 л природен газ — компресиран, по предварителна заявка за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна, с параметри на горивата подробно описани в Техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Съответствие с техническите спецификации / Тежест: 100
Цена - Тежест: Най-ниска цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 666 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

На основание чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят поставя условие, участникът да е реализирал минимален общ оборот от доставки сходни с предмета на поръчката за послените 3 (три) приключили финансови години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.) на база годишните обороти и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си.

Документи, с които се доказва изискването:

— Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приклю-чили години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В зависимост от това за коя/кои позиции участника участва, размера на минималния общ оборот реализиран в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, е както следва:

За обособена позиция № 1 — не по-малко от 12 000 000 (дванадесет милиона) BGN;

За обособена позиция № 2 — не по-малко от 12 000 (дванадесет хиляди) BGN;

За обособена позиция № 3 — не по-малко от 1 000 000 (един милион) BGN.

Декларирания от участника оборот от доставки, сходни* с предмета на поръчката, се доказва документално със заверени копия от Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) и/или с други подходящи документи, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП за общия оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години.

* Забележка: Под оборот „сходен с предмета на настоящата поръчката“ следва да се разбира оборот, обхващащ видовете доставки по 1 и/или няколко от обособените позиции и/или еквивалентни, като под оборот от доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме оборот както следва:

За обособени позиции № 1 — доставки на дизелово гориво;

За обособени позиции № 2 — доставка на бензин;

За обособени позиции № 3 — доставки на природен газ - компресиран.

Когато по основателни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние е всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори за доставка на дизелово гориво с обем сходен с предмета на настоящата поръчка. В зависимост от това за коя/колко обособени позиции кандидатства участникът в процедурата трябва да е изпълнявал договори сходни* с предмета на обособената позиция от настоящата поръчка за която кандидатства през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

* Забележка: Под изпълнение на договор с предмет „сходен с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбира доставки, обхващащи 1 и/или няколко дейности, попадащи в обособените позиции и/или еквивалентни, като под доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме договори както следва:

За обособени позиции № 1 — доставки на дизелово гориво;

За обособени позиции № 2 — продажба на безоловен бензин А 95Н;

За обособени позиции № 3 — доставки на природен газ.

Доказва се с представяне на Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка — за Обособена позиция № 1 и № 3. За обособена позиция № 2 се доказва с разходни документи за посочения обем, посочен в т. 5.2.2. от тържната документация.

2. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Доказва се с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.

3. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката; Доказва се с представяне на Декларация за инструментите, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

4. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството; Доказва се с представяне на Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството.

5. Участникът в настоящата процедура следва да има предвид, че всяка периодична доставка/покупка на дизелово гориво, бензин или природен газ, трябва да бъде съпроводена с документите посочени в Раздел I — Технически спецификации — т. 2 — Специални условия за изпълнение на поръчката, от тържната документация, удостоверяващи съответствието на доставяното гориво с техническите спецификации.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнен поне 1 договор за доставки с предмет сходен* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като е реализирал най-малко:

За обособена позиция № 1 — не по-малко от 6 000 000 (шест милиона) литра дизелово гориво;

За обособена позиция № 2 — не по-малко от 7 000 (седем хиляди) литра бензин А 95Н;

За обособена позиция № 3 — не по-малко от 1 000 000 (един милион) литра природен газ.

Доказва се с представяне на Списък на доставките/продажбите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка.

2. Да има поне 4 (четири) превозни средства (цистерни) — собствени или наети (За обособени позиции № 1 и № 3). Доказва се с представяне на Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, заедно с доказателства, че ще бъдат на разположение на участника през целия срок на изпълнение на поръчката, ако са наети. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и изискванията спрямо тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП. В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, същите представят документи, доказващи техническите възможности, съгласно действащото в страната законодателство, в която са регистрирани.

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, то трябва да може да докаже, че ще има на свое разположение техните ресурси за целия период на договора, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Към всеки участник в процедурата ще бъдат прилагани посочените в тържната документация критерии за подбор, а именно: Икономическо и финансово състояние и Технически и професионални способности, като задължение на участниците е да докажат изпълнението им. Правилата за избор на изпълнител на обществената поръчка са подробно описаните в ЗОП и ППЗОП.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Критерий за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена“.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора от участника обявен за изпълнител за съответната обособена позиция е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, без ДДС, за всяка 1 обособена позиция отделно.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Съгласно условията на Договора/ите за изпълнение на поръчката. Финансирането се извършва със средства на възложителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Специални условия свързани с предмета на поръчката: Допълнителна информация относно специалните условия, може да се получава до крайния срок за подаване на оферти на място в административната сграда на дружеството, адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, факс: 052/755121. И по 3-те обособени позиции, при изготвяне на офертите участниците следва да имат предвид посочените в тържната документация особености.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/09/2016
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/09/2016
Местно време: 11:00
Място:

Административната сграда на „Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган.

Възложителят може да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание т. 1., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/08/2016