Diensten - 288087-2019

20/06/2019    S117

België-Melle: Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling

2019/S 117-288087

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-252462)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Lydia Vandezande
E-mail: aankoop.werken@fluvius.be
Telefoon: +32 11266338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342740

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4900002158 – Reinigen en inspecteren bestaande riolering

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-4900002158 Rio.-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90490000 Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit aankoopdossier kadert in het preventief onderhoud op rioleringsstelsels. De opdracht betreft het inspecteren van bestaande riolering met videocamera voorafgegaan door een grondige reiniging van de desbetreffende rioleringen in de tot Fluvius toegetreden gemeenten in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Er kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra gemeentes toetreden tot Fluvius. Deelopdrachten in deze nieuw toegetreden gemeentes zullen binnen de gesloten raamovereenkomsten toegewezen worden afhankelijk tot welke provincie de gemeente toebehoort.

De opdracht wordt ingedeeld in verschillende percelen. De indeling gebeurt enerzijds op basis van geografie (provincies), bereikbaarheid van een regio en de grootte van een regio.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-252462

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:10
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:10
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:10
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

4900002158 vragen en antwoorden versie 3: aanpassing van vraag 4.