Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 288180-2021

09/06/2021    S110

Danmark-Gistrup: Opførelse af parkeringshuse

2021/S 110-288180

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland v/Projektafdelingen
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Hospitalsbyen 1, Nyt Aalborg Universitetshospital
By: Gistrup
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Urup Skov
E-mail: saus@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cibiutdlyg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cibiutdlyg
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) – Nyt Parkeringshus og Parkeringsudstyr til overfladeparkering som OPP

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45213312 Opførelse af parkeringshuse
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor der sker et samlet udbud af:

a) Design, projektering, opførelse, bygningsdrift og vedligeholdelse samt finansiering af et nyt P-hus med min. 600 parkeringspladser

b) Etablering, opsætning, service, drift og vedligehold samt finansiering af parkeringsudstyr (P-teknologi til løsning af P-administrationsopgaven) i det nye P-hus omfattende min 600 parkeringspladser og på overfladeparkering i terræn omfattende ca. 2 900 parkeringspladser

c) P-administration af tidsbegrænset parkering samt licenser på det samlede parkeringsareal (Det Nye P-hus og overfladeparkering) i en efterfølgende driftsfase på 25 år.

Skønnet anlægsramme for byggeriet af det nye P-hus udgår 75 mio. DKK.

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45223300 Anlæg af parkeringspladser
63712400 Drift af parkering
98351000 Administration af parkeringsfaciliteter
98351100 Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
98351110 Parkeringskontrol
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland v/Projektafdelingen NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) udbyder OPP-kontrakt om:

a) Design, projektering, opførelse, bygningsdrift og vedligeholdelse samt finansiering af et Nyt P-hus med min. 600 parkeringspladser

b) Etablering, opsætning, service, drift og vedligehold samt finansiering af parkeringsudstyr (P-teknologi til løsning af P-administrationsopgaven) på det samlede parkeringsareal (Det Nye P-hus (600 parkeringspladser) og på overfladeparkering (omfattende ca. 2 900 parkeringspladser i terræn))

c) P-administration af tidsbegrænset parkering og adgangskontrol på det samlede parkeringsareal (Det Nye P-hus og overfladeparkering) i en efterfølgende driftsfase på 25 år.

Kontrakten indgås for en periode på 25 år ekskl. bygge- og anlægsperioden.

OPP-leverandøren får adgang til at opkræve kontrolafgift ved manglende overholdelse af tidsbegrænset parkering og forestår administration med licenser til patienter og personale på vilkår, som fastlægges af Region Nordjylland. Betalingen af kontrolafgift beror alene på manglende overholdelse af parkeringsreglerne for tidsbegrænset parkering mv., idet parkeringen ellers er gratis.

Det nye P-hus med min. 600 parkeringspladser skal opføres med et fodaftryk på ca. 5 500 m. P-huset har en række bindinger i form af bl.a. vejtilslutninger for ind- og udkørsel, tilslutning til NAU's forsyningsanlæg, ledningstracéer i jord, omkringliggende terrænkoter. Derudover er der en række bindinger og hensyn i udførelsesfasen, da P-huset etableres samtidig med en række andre byggerier ved NAU.

P-administrationsopgaven omfatter det samlede parkeringsareal (dvs. både parkeringspladser i det nye P-hus (min. 600 pladser) samt overfladeparkering i terræn (ca. 2 900 pladser). Administrationsopgaven omfatter blandt andet opkrævning af kontrolafgifter for ulovlig parkering og medarbejderbetaling (via Region Nordjylland), registrering af belægningsprocenter og fordeling af parkanter på P-områder, håndtering af henvendelser vedrørende parkering og andre administrative opgaver tilknyttet parkeringspladserne ved NAU.

Etablering, drift, vedligehold, fornyelse og finansiering af P-teknologi, herunder P-automater mv. for det samlede parkeringsareal (både P-hus og overfladeparkering) omfatter blandt andet valg af optimalt anlæg og kvalitet til løsning af opgaven herunder valg af system, betalingsanlæg (option), nummerpladeaflæsning mv. Det er vigtigt for Region Nordjylland, at der vælges et anlæg, således at det ikke er muligt at parkere uden at blive registreret og efterfølgende påmindet om tidsbegrænsningens udløb, da Region Nordjylland ønsker en løsning, hvor kontrolafgifter/bøder undgås i størst muligt omfang.

Opgaven omfatter i øvrigt visse andre tjenesteydelser i tilknytning til P-anlægget og P-anlæggets brugere, eksempelvis renholdelse, lovpligtige eftersyn mv. af nyt parkeringshus i kontraktperioden.

OPP-kontrakten udbydes som udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 61-66. Forhandlingsfasen gennemføres med 1 forhandlingsrunde på baggrund af det indledende tilbud. Hvis det måtte vise sig nødvendigt, kan Region Nordjylland dog tilføje yderligere forhandlingsrunder, men det er ikke forventningen, at dette bliver tilfældet. Der gøres samtidig opmærksom på, at Region Nordjylland forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 311
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager Region Nordjylland en udvælgelse af de 4 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Region Nordjylland lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

- Kompetencer/erfaring med projektering af P-huse og/eller lignende byggeri med større facader

- Kompetencer vedrørende projektering, opførelse og drift af OPP-/OPS-projekter

- Kompetencer vedrørende gennemførelse af større P-administrationsopgaver med tilhørende implementering af P-teknologi/udstyr samt drift af større P-huse, hvorved forstås P-huse med mere end 300 parkeringspladser

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen (ESPD'et) oplyse om referencer indenfor de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med opgaver, som angivet ovenfor.

Der ønskes i den forbindelse maksimalt 6 referencer. Nyere referencer tillægges mere vægt end ældre referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der ved vurderingen alene vægt på de 6 først angivne referencer i anmodningen (ESPD'et). Er referencerne ikke oplyst i rækkefølge, vil det være de 6 nyeste (i tid), som Region Nordjylland vil lade indgå i bedømmelsen.

Ansøger bør i referencen oplyse om følgende:

a) angivelse af periode for udførelse af leverancen (start og slut)

b) angivelse af opgavens omfang, herunder kontraktværdi og/eller honorarsum

c) beskrivelse af leverancemodtager, inkl. kontaktdata

d) hvilke opgaver og roller ansøger har varetaget i forbindelse med referencen

e) i hvilket omfang og hvordan de ovenfor angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved den pågældende leverance.

Det er også muligt at angive referencer for igangværende opgaver, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre tilat referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

Ansøgers supplerende oplysninger om teknisk og faglig kapacitet må maksimalt fylde 3 A4-sider pr. reference. Tekst ud over 3 A4-sider vil ikke indgå i vurderingen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til opgaven er tilknyttet en option, som omfatter:

- Option: omfatter tilkøb af betalingsparkering i tilknytning til den tilbudte P-administration på det samlede parkeringsareal (Det Nye P-hus og Overfladeparkering).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til pkt. I.3) ovenfor og pkt. VI.3) nedenfor ang. fremgangsmåde ved ansøgning om prækvalifikation.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Region Nordjylland skal som ordregivende myndighed kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal anvende den elektroniske xml-fil, som er uploadet på projektportalen iBinder som appendiks A til udbudsbetingelserne sammen med det øvrige udbudsmateriale.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene ESPD del III, afsnit A eller B, er til stede, svarende til udbudslovens § 135.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3., nr. 4, nr. 6 og nr. 7, som omfatter følgende situationer:

- Region Nordjylland kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-,social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-,social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1).

- Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende (nr. 2).

- Region Nordjylland kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens/tilbudsgiverens integritet (nr. 3).

- Region Nordjylland har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren/tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 4).

- Region Nordjylland kan påvise, at ansøgeren/tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke regionens beslutningsproces, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren/tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt (nr. 6).

- Ansøgeren/tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er etableret (nr. 7).

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 6 og nr. 7. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. de relevante rubrikker.

Ansøger skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

Der henvises for yderligere til udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.2.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Endvidere skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B. Soliditetsgraden udregnes som følgende:

(Egenkapital / Samlet balance) x 100 = soliditetsgrad.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Nordjylland anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Nordjylland vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Nordjylland forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise Region Nordjylland til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationaledatabaser, fx www.cvr.dk, jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 150 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøger har en soliditetsgrad på mindst 15 % i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen tager Region Nordjylland forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for OPP-kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens §144, stk. 6.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse referencer for gennemførelsen af sammenlignelige kontrakter af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år. Der henvises til det herom anførte i pkt. II.2.9).

Ansøger skal udfylde ESPD’et med

a) angivelse af periode for udførelse af leverancen (start og slut)

b) angivelse af opgavens omfang, herunder kontraktværdi og/eller honorarsum

d) hvilke opgaver og roller ansøger har varetaget i forbindelse med referencen

e) i hvilket omfang og hvordan de ovenfor angivne udvælgelseskriterier, jf. pkt. II.2.9) er opfyldt ved den pågældende leverance.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Nordjylland ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Nordjylland klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

Ansøgers supplerende oplysninger om teknisk/faglig kapacitet må maksimal fylde 3 A4-sider pr. reference. Tekst ud over 3 A4-sider vil ikke indgå i vurderingen.

Ansøger er dog ikke forpligtet til at fremsende særskilt referenceliste, men for det tilfælde, at der er mere end 4 egnede ansøgere, forbeholder Region Nordjylland sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation (referencelisten), jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Ansøger skal i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et oplyse om referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med gennemførelse af opgaver som angivet ovenfor.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 6 først angivne referencer i anmodningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 6 nyeste (i tid), som Region Nordjylland vil lade indgå i bedømmelsen.

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger kan påvise mindst en (1) reference indenfor de seneste 5 år, som omfatter gennemførelse af en P-administrationsopgave med tilhørende implementering af P-teknologi/udstyr på et samlet parkeringsareal med minimum 500 parkeringspladser.

Med formuleringen ”samlet parkeringsareal” forstås både parkering i p-huse og parkering i terræn. Afgørende for om arealet fremstår som "samlet" er dog, at såvel P-hus som parkering i terræn administreres samlet og ligger geografisk placeret i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Ansøger skal være opmærksom på, at den samme P-aktør, ikke kan prækvalificeres mere end én gang, hverken som økonomisk aktør (ansøger og tilbudsgiver) eller underleverandør (hjælpe virksomhed) dels af hensyn til konkurrencen, herunder opfyldelsen af ovennævnte minimumskrav og dels af hensyn til P-administrationsopgavens konkrete betydning for OPP-kontraktens udførelse hen over en periode på 25 år, jf. udbudslovens § 144, stk. 3 sammenholdt med formålet og hensynet med udbudslovens § 147, stk. 1, nr. 1.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at OPP-leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil omfatte sociale klausuler med CSR-krav, og om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om forberedede grunduddannelse m.v., som forpligter OPP-leverandøren.

OPP-leverandøren er endvidere forpligtet til at tegne sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Endvidere er OPP-leverandøren i byggefasen forpligtet til at stille sikkerhed på 15 % af anlægssummen. De nærmere forpligtelser ang. ovennævnte fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation:

Ansøgningen om prækvalifikation skal sendes elektronisk via iBinder:

Ansøgningen skal være modtaget på iBinder senest:

Tirsdag, den 6. juli 2021, kl. 12.00.

Det er særligt vigtigt, at ansøger overholder denne frist, da prækvalifikationsanmodninger, som modtages efter dette tidspunkt, ikke vil blive taget i betragtning.

Ansøger bør derfor afsætte tilstrækkelig tid til upload af ansøgning om prækvalifikation inden for fristen.

Ansøgningen skal indeholde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudsbetingelsernes appendiks A og punkt 5.2, og fælles europæiske udbudsdokumenter (ESPD) fra andre konsortiedeltagere og/eller underleverandører, som ansøgeren baserer sin økonomisk/finansielle, teknisk/faglige kapacitet på.

Ansøger opfordres til også at uploade ESPD’et som en underskrevet PDF-fil.

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde hos Region Nordjylland, projektorganisationen for NAU, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup, mandag, den 23. august 2021.

Der vil her blive givet en overordnet introduktion til den udbudte opgave. Informationsmødet vil foregå på dansk.

Tilmelding til informationsmødet sker via iBinder.

Ved tilmelding angives antal deltagere, navn, titel og virksomhed.

Region Nordjylland forbeholder sig at begrænse antallet af deltagere på vegne af den enkelte ansøger til maksimalt 3 deltagere pr. ansøger, såfremt dette er nødvendigt af pladsmæssige hensyn.

Frist for tilmelding fredag, den 20. august 2021.

Eventuelt præsentationsmateriale vil ligeledes være på dansk og offentliggøres umiddelbart efter mødet på iBinder.

Ad pkt. I.3) Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt og kan hentes her:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cibiutdlyg

Herudover gøres opmærksom på, at udbuddet som helhed gennemføres på dansk, og tilbuddet skal være på dansk. Ligesom spørgsmål/svar og rettelsesblade, referater mv. skal udarbejdes på dansk.

Forhandlingsprocessen vil også blive gennemført primært på dansk. Det vil dog være muligt for tilbudsgiver at præsentere og tale på engelsk, men Region Nordjylland taler og svarer udelukkende på dansk, hvorfor det således kan være nødvendigt for tilbudsgiver at tage en tolk med til forhandlingsmødet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på mellem 10.000-20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021