Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Marché de travaux - 288264-2021

09/06/2021    S110

Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction de salle de conférences

2021/S 110-288264

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Numéro national d'identification: 00397687
Adresse postale: Vazovova 5
Ville: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Code postal: 812 43
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Róbert Janík
Courriel: tender@p-m.sk
Téléphone: +421 254653904
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.stuba.sk
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Numéro de référence: PM/138/FEI
II.1.2)Code CPV principal
45212340 Travaux de construction de salle de conférences
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je revitalizácia objektov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (ďalej aj ako FEI STU). Revitalizácia sa týka interiérov budovy FEI STU najmä komplexu prednáškových miestností na prízemí +0,000 v posluchárňach A-B, B-C, C-D a na -3,600 m v posluchárni D-E a komunikačných spojovacích koridorov na prízemí +0,000 v blokoch A,B,C,D,E a na -3,600 m a -6,900 m na bloku E. Tieto priestory sú morálne zastarané a nevyhovujú súčasným požiadavkám na nadčasový vzhľad a štandard energetickej efektívnosti. Revitalizácia sa týka aj dátového centra na bloku D umiestnenom na prízemí +0,000. Stavebné práce budú vykonávané za prevádzky (spojovacie koridory v letných mesiacoch).

V rámci revitalizácie objektov budú vykonané nasledovné práce: rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky, tieniacej techniky, prezentačnej a didaktickej techniky interiérov budovy FEI STU. Jednotlivé logické celky budú prepojené nadradeným inteligentným riadiacim systémom, ktorý zabezpečí integráciu jednotlivých prvkov do komplexného navzájom optimalizovaného inteligentného celku v rámci ktorého sa jednotlivé časti systému navzájom ovplyvňujú na základe vzájomnej interakcie aj vonkajších vplyvov. Verejný obstarávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky požaduje kompletnú rekonštrukciu priestorov vrátane ich prvého vybavenia tak, aby odovzdaním bol konkrétny zrekonštruovaný priestor schopný okamžitého užívania.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 6 710 868.93 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45214000 Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche
45310000 Travaux d'équipement électrique
45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
45314300 Installation d'infrastructures de câblage
45314310 Installation de câblage
45314320 Installation de câblage informatique
45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
51100000 Services d'installation de matériel électrique et mécanique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Lieu principal d'exécution:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Description des prestations:

Je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti využitia opcie na realizáciu 2. etapy diela uvedeného v článku III. bod 3.2 Zmluvy o Dielo kedykoľvek počas realizácie Diela alebo do 48 mesiacov po ukončení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo. Podrobnosti o opcii sú uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Článku XIV. Zmluvy o Dielo (Zväzok 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov).

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 243-600547
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Slovenská technická univerzita v Bratislave Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Metrostav Slovakia a. s.
Numéro national d'identification: 47144190
Adresse postale: Mlynské Nivy 68
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Code postal: 824 77
Pays: Slovaquie
Courriel: zuzana.majerova@metrostavsk.sk
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Altron SK, a.s.
Numéro national d'identification: 31354521
Adresse postale: Galvániho 15C
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Code postal: 821 04
Pays: Slovaquie
Courriel: romana.kubikova@altron.net
Téléphone: +421 59308311
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 863 963.79 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 6 710 868.93 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/06/2021