Строителство - 288334-2014

23/08/2014    S161    - - Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Строителни и монтажни работи

2014/S 161-288334

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“
На вниманието на: Калоян Прокопиев — Зам. кмет на община Белене; Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65834672

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://obshtina.belene.net/_index.php

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/_index.php

Електронен достъп до информация: http://obshtina.belene.net/pp.htm

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари“ по 2 обособени позиции.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Община Белене, област Плевен.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Обособена позиция 2: „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари“:

1. Ремонт на читалище с. Деков: ремонт и препокриване покрив — 420 м2; подмяна дограма — 48 м2; топлоизолация подпокривно пространство с 2 пласта по 5 см каменна вата — 374 м2; разстерен окачен таван — 155 м2; окачен таван от гиспокартон-пожароустойчив — 80 м2; изкърпване и трикратно боядисване стени с латекс — 590 м2; топлоизолация на сгради с неопор 6 см — 330 м2; мазилка драскана 2 мм силикатна — 330 м2;

2. Ремонт на читалище с. Кулина вода: ремонт и препокриване покрив — 465 м2; топлоизолация подпокривно пространство с 2 пласта каменна вата — 465 м2; подмяна дограма — 88 м2; разстерен окачен таван — 122 м2; трикратно боядисване стени с латекс — 985 м2; топлоизолация на сгради с неопор 6 см — 578 м2; мазилка драскана 2 мм силикатна — 578 м2;

3. Ремонт читалище с. Петокладенци:ремонт и препокриване покрив — 640 м2; подмяна дограма — 101 м2; трикратно боядисване стени с латекс — 1125 м2; топлоизолация на сгради с неопор 6 см — 694 м2; мазилка драскана 2 мм силикатна — 694 м2; топлоизолация подпокривно пространство с 2 пласта по 5 см. Каменна вата — 553 м2;

4. Ремонт на читалище с. Татари: ремонт и препокриване покрив — 724 м2;подмяна дограма — 97 м2; топлоизолация сгради неопор 6 см — 603 м2; мазилка 2 мм драскана — 603 м2; топлоизолация подпокривно пространство с 2 пласта по 5 см каменна вата — 460 м2.

II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 345 429,67 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Предлагана цена (П2). Тежест 80
2. Гаранционен срок (П1). Тежест 20
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00661-2014-0006
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 32-050842 от 14.2.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 45 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
7.7.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 14
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Джи Ти Груп“ ДЗЗД, БУЛСТАТ № 176728258, Ид. № по ДДС BG 176728258, представлявано от д-р инж. Георги Василев Георгиев в качеството му на упълномощен представител и представляващ дружеството
ул. „Иларион Макариополски“ № 11
5100 Горна Оряховица
България
Адрес за електронна поща: bks_gorh@abv.bg
Телефон: +359 61828863 / 887219736
Факс: +359 61828836

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 522 158 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 345 429,67 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари“, Финансиран по Договор № 15/321/01081 от 8.9.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007— 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
VI.2)Допълнителна информация:
„Джи Ти Груп“ ДЗЗД, (БУЛСТАТ) ДДС № 176728258, се състои от следните съдружници:
1. „Роман 9999“ ЕООД, гр. Българово, България, (ЕИК) ДДС № 102690063, с дял при изпълнение на поръчката в обособена позиция 2 — 75 %;
2. „Христо Транс 2011“ ЕООД, гр. Левски, България, (ЕИК) ДДС № 202263952, с дял при изпълнение на поръчката в обособена позиция 2 — 20 %;
3. „БКС — Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица, България, (ЕИК) ДДС № 104637700, с дял при изпълнение на поръчката в обособена позиция 2—5 %.

VIES — потвърждение на номер по ДДС може да се извърши на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://obshtina.belene.net/_index.php
Факс: +359 65834672

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20.8.2014