Строителство - 288347-2014

23/08/2014    S161    - - Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Строителни и монтажни работи

2014/S 161-288347

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“
На вниманието на: Калоян Прокопиев — Зам. кмет на община Белене; Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg; obshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65834672

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://obshtina.belene.net/_index.php

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/_index.php

Електронен достъп до информация: http://obshtina.belene.net/pp.htm

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари“ по 2 обособени позиции.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Община Белене, област Плевен.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Обособена позиция 1: „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене“: Път PVN 1001 (II-52,Ореш — Деков) — Татари — Петокладенци (PVN 2122) е с дължина 6305.66 м; Път PVN 1003 (III — 5202, Деков — Белене) ХТК — Белене е с дължина 4882.47 м; Път PVN 1004 (PVN1005, Белене — АЕЦ Белене) / — ЗМК) е с дължи на 2634.48 м. Техническия проект за трите пътя предвижда елементите в план и профил да са за проектна скорост 60 км./час. При разработката е направено заснемане на съществуващите пътища през 10 м. в оста и в двата ръба на настилката. Заснети са всички допълн. площи за асфалтиране. Оптимизирането на пътната ос е извършено с програмата „Трасе“ чрез прави и циркулационни криви. Изготвеното оптим. геометрично решение се характеризира с пълно използване на съществуващата настилка.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 4 132 682,32 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Предлагана цена (П2). Тежест 80
2. Гаранционен срок (П1). Тежест 20
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00661-2014-0006
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 32-050842 от 14.2.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 44 Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
7.7.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 6
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Джи Ти Груп“ ДЗЗД, БУЛСТАТ № 176728258, Ид. № по ДДС BG 176728258, представлявано от д-р инж. Георги Василев Георгиев в качеството му на упълномощен представител и представляващ дружеството
ул. „Иларион Макариополски“ № 11
5100 Горна Оряховица
България
Адрес за електронна поща: bks_gorh@abv.bg
Телефон: +359 61828863 / 887219736
Факс: +359 61828836

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 4 895 204 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 4 132 682,32 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари“, Финансиран по Договор № 15/321/01081 от 8.9.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
VI.2)Допълнителна информация:
„Джи Ти Груп“ ДЗЗД, (БУЛСТАТ) ДДС № 176728258, се състои от следните съдружници:
1. „БКС — Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица, България, (ЕИК) ДДС № 104637700, с дял при изпълнение на поръчката в обособена позиция 1—75 %;
2. „Роман 9999“ ЕООД, гр. Българово, България, (ЕИК) ДДС № 102690063, с дял при изпълнение на поръчката в обособена позиция 1— 20 %;
3. „Христо Транс 2011“ ЕООД, гр. Левски, България, (ЕИК) ДДС № 202263952, с дял при изпълнение на поръчката в обособена позиция 1—5 %.

VIES — потвърждение на номер по ДДС може да се извърши на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://obshtina.belene.net/_index.php
Факс: +359 65834672

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20.8.2014