Dodávky - 288356-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

15/08/2015    S157    - - Dodávky - dynamického nákupního systému - Otevřené řízení 

Česká republika-Pardubice: Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení

2015/S 157-288356

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Univerzita Pardubice
Studentská 95
K rukám: Ing. Monika Müllerová
532 10 Pardubice
Česko
Tel.: +420 466036236
E-mail: monika.mullerova@upce.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávky multifunkčních a tiskových zařízení.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Pardubice.

Kód NUTS CZ053

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, definované CPV kódy uvedenými výše v článku 4. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky multifunkčních a tiskových zařízení a/nebo servisně materiálového zabezpečení provozu multifunkčních a tiskových zařízení, a to dle požadavků a podmínek vymezených zadavatelem v každé výzvě odeslané všem dodavatelům zařazeným v DNS dle § 95 zákona.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

30120000, 30232100, 30125000, 80511000, 51620000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Podrobné platební podmínky budou vymezeny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku zadávanou v DNS.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: A) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů dle § 57 odst. 2 zákona.
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii dle § 57 odst. 1 zákona.
Podrobnější informace jsou uvedeny v kvalifikační dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona: Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona: dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval dodávky obdobného charakteru a rozsahu alespoň pro 2 odlišné odběratele. Dodávkami obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávky, jejichž předmětem jsou dodávky multifunkčních a tiskových zařízení a servisně/materiálového zabezpečení provozu multifunkčních a tiskových zařízení v celkovém finančním rozsahu min. 500 000 CZK bez DPH pro jednoho odběratele. Dodávky mohou být realizovány i po samostatných dílčích plněních. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu, v kterém bude uveden rozsah, charakter a doba plnění včetně příslušných příloh, ze kterých musí být zřejmé splnění vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
2015000587
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 98-176877 ze dne 22.5.2015

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
5.10.2015 - 09:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
dánština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 48 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 5.10.2015 - 9:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: V rámci projektů OP VVV a z dalších zdrojů zadavatele včetně dalších projektů ESI.
VI.3)Další informace
Zadavatel předpokládá zavedení dynamického nákupní systému.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11.8.2015