Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjänster - 288369-2018

04/07/2018    S126

Sverige-Göteborg: Grus, sand, krossad sten och ballast

2018/S 126-288369

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Renova AB
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Land: Sverige
E-post: tommy.karlsson@renova.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.renova.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=30375
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Avfall och återvinning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avsättning slaggrus

Referensnummer: 0193/18
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Renova har en större avfallsförbränningsanläggning där vi producerar elektricitet och värme till fjärrvärmenätet. I samband med förbränning av avfall uppstår det restprodukter som består av utsorterat slaggrus. Vi har sett att det finns möjlighet att använda dessa restprodukter som ingående material i förnyade produkter, bl.a. som ersättningsprodukt istället för natursten, natursand och bergkross i anläggningsprodukter till deponi eller till andra tillämpningar där erforderligt tillstånd finns. Renova producerar ca. 100.000 ton slaggrus per år. Slaggruset kan fraktioneras i olika storlekar från 0 till 80. För detta slaggrus söker vi lämpliga leverantörer/kunder som kan erbjuda bra lösningar för omhändertagande och användning av slaggrus som ingående konstruktionsmaterial i anläggningsprodukter bl.a. till deponier, även andra användningsområden för slaggruset kan vara tänkbart så länge som lagar och föreskrifter är uppfyllda exempelvis miljöbalken.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44113330 Asfalteringsmaterial
44114000 Betong
44114250 Betongplattor
45262310 Arbete med armerad betong
45262311 Uppförande av betongstommar
45262350 Arbeten med oarmerad betong
90500000 Avfallstjänster
90513000 Hantering av ofarligt avfall
90514000 Återvinning av avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Renova har en större avfallsförbränningsanläggning där vi producerar elektricitet och värme till fjärrvärmenätet. I samband med förbränning av avfall uppstår det restprodukter som består av utsorterat slaggrus. Vi har sett att det finns möjlighet att använda dessa restprodukter som ingående material i förnyade produkter, bl.a. som ersättningsprodukt istället för natursten, natursand och bergkross i anläggningsprodukter till deponi eller till andra tillämpningar där erforderligt tillstånd finns. Renova producerar ca 100.000 ton slaggrus per år. Slaggruset kan fraktioneras i olika storlekar från 0 till 80. För detta slaggrus söker vi lämpliga leverantörer/kunder som kan erbjuda bra lösningar för omhändertagande och användning av slaggrus som ingående konstruktionsmaterial i anläggningsprodukter bl.a. till deponier, även andra användningsområden för slaggruset kan vara tänkbart så länge som lagar och föreskrifter är uppfyllda exempelvis miljöbalken. Renova avser att införa ett s.k. dynamiskt inköpssystem för löpande avsättning av slaggrus. Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under gällande tidsperiod för det dynamiska inköpssystemet ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning. Vid förfrågan kommer det utvärderas på olika kriterier beroende på det aktuella behovet. Exempel på utvärderingskriterier är:

1. Leveranstid

2. Mottagen volym som man har myndighetstillstånd för användning

3. Pris

4. Miljöpåverkan

5. Innovation och nya smarta lösningar

6. Kombination av köp eller behandlingskostnad och tillhörande tjänster

7. Annat

Välkommen att ansöka 2018 till 2032 om att bli leverantör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 04/07/2018
Slut: 26/05/2032
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/05/2032
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/07/2018