Werken - 288411-2020

22/06/2020    S119

Polen-Sosnowiec: Wegwerkzaamheden

2020/S 119-288411

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-255564)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postadres: al. Zwycięstwa 20
Plaats: Sosnowiec
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Postcode: 41-200
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Telefoon: +48 322960836
Fax: +48 322960581
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.um.sosnowiec.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja

Referentienummer: WZP.271.1.52.2020.MT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140 Wegwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Cd. sekcji II.1.2. Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja, zakres 2: zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-255564

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: