Suministros - 288502-2020

22/06/2020    S119

Polonia-Opole: Neumáticos para automóviles

2020/S 119-288502

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dirección postal: ul. Korfantego 2
Localidad: Opole
Código NUTS: PL524 Opolski
Código postal: 45-077
País: Polonia
Persona de contacto: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
Correo electrónico: zamowienia@op.policja.gov.pl
Teléfono: +48 774222673
Fax: +48 774222114
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.opolska.policja.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://opolska.policja.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://kwp-opole.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://kwp-opole.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad nr 3 opony zimowe

Número de referencia: WS-ZF.2380.7.2020
II.1.2)Código CPV principal
34351100 Neumáticos para automóviles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524 Opolski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych KWP w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podane ilości asortymentu w opisie przedmiotu zamówienia, należy traktować jako wielkość przybliżoną. Ilość zamawianego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy. Wymieniony asortyment, w czasie obowiązywania umowy, będzie zamawiany partiami nazywanymi „jednorazowe zamówienie”. Odbiór partii w ramach jednorazowego zamówienia będzie następował transportem własnym Zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione opony, na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95, 45-232 Opole, w terminie do trzech dni od zgłoszenia przesłanego telefaksem lub na adres e-mail Wykonawcy, przez Zamawiającego. Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 12 mies. licząc od dnia ich produkcji. Wykonawca gwarantuje, że opony są dopuszczone do sprzedaży na terenie unii europejskiej.

Opony muszą być objęte gwarancją min. 24 mies. liczoną od daty pozytywnego odbioru jednorazowego zamówienia przez Zamawiającego. Podany indeks prędkości oraz nośność podane w OPZ są wartościami minimalnymi jakie musi spełniać opona, Zamawiający dopuszcza dostawy opon o podwyższonych parametrach niż podane minimalne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na opony / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN.

Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych pod adresem https://aukcje.uzp.gov.pl,jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej oceniane będzie tylko kryterium oceny ofert – cena. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500,00 PLN brutto. Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej określone zostały w pkt XIV SIWZ.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/07/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/07/2020
Hora local: 11:15
Lugar:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, pokój 168 (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy. Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Z postęp. o udzielenie zam. wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie złoży:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotnych albo dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia ws. spłat;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tyt. środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.; Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L119 z 4.5.2016), dalej RODO, informuję, że: administratorem Pani/a danych osob. jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, POLSKA, – inspektorem ochrony danych osob.w KWP w Opolu jest inspektor ochrony danych; kontakt: ul. Korfantego2, 45-077 Opole, POLSKA, e-mail:iod.kwp@op.policja.gov.pl

Dane ww. inspektora znajdują się na str. BIP KWP w Opolu w zakładce „Ochrona danych osob.” –Pani/a dane osob. przetwarzane będą na podst.art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zam. publ., – odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy Pzp, – Pani/a dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zam., jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządz. MSWiA w spr. jednolit. rzeczowego wykazu akt Policji,-obowiązek podania przez Panią/a danych osob. bezpośrednio Pani/a dot. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zw. z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, – w odniesieniu do Pani/a danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO, – posiada Pani/n: *na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/a dotyczących; *na podst. art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/a danych osob; *na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO; *prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob, gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie danych osob. Pani/a dot.narusza przepisy RODO; *nie przysługuje Pani/Panu: *w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob; *prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO; *na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osób osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/06/2020