Dostawy - 288551-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 119-288551

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Szczepański
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://e-zamowienia.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup uzupełniajacy licencji Veritas z asystą techniczną producenta

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0110/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. udzielenie albo zapewnienie udzielenia na rzecz Zamawiającego licencji uzupełniających lub rozwiązania równoważnego na czas nieoznaczony do oprogramowania komputerowego eksploatowanego przez Zamawiającego w ramach systemu zabezpieczeń danych Veritas Netbackup, w zakresie niezbędnym do rozbudowy tego systemu przez Zamawiającego;

1.2. zapewnienie świadczenia 12-miesięcznej usługi asysty technicznej w odniesieniu do produktów składających się na oprogramowanie.

2. W ramach opcji zamówienia, o której mowa w art. 34, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedmiotem zamówienia jest:

2.1. udzielenie lub zapewnienie udzielenia na rzecz Zamawiającego kolejnych licencji uzupełniających (oprócz licencji uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego) w zakresie niezbędnym do korzystania z produktów składających się na oprogramowanie, w ilości każdorazowo wskazanej przez Zamawiającego;

2.2. zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej producenta w odniesieniu do produktów składających się na licencje uzupełniające, w ilości każdorazowo wskazanej przez Zamawiającego, do wartości brutto nie wyższej niż 220 668,61 EUR.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji zamówienia) oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwane dalej SIWZ).

4. W przypadku użycia przez Zamawiającego w SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy opisaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, szczegółowo opisanych w pkt II w załączniku nr 6 do Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 259 247.25 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Ośrodek komputerowy Zamawiającego znajdujący się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

2. Ośrodek komputerowy Zamawiającego znajdujący się w Radomiu przy ul. Samorządowej 1.

3. Ośrodek komputerowy Zamawiającego znajdujący się w Łodzi przy al. T. Kościuszki 14.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. udzielenie albo zapewnienie udzielenia na rzecz Zamawiającego licencji uzupełniających lub rozwiązania równoważnego na czas nieoznaczony do oprogramowania komputerowego eksploatowanego przez Zamawiającego w ramach systemu zabezpieczeń danych Veritas Netbackup, w zakresie niezbędnym do rozbudowy tego systemu przez Zamawiającego;

1.2. zapewnienie świadczenia 12-miesięcznej usługi asysty technicznej w odniesieniu do produktów składających się na oprogramowanie.

2. W ramach opcji zamówienia, o której mowa w art. 34, ust. 5 ustawy, przedmiotem zamówienia jest:

2.1. udzielenie lub zapewnienie udzielenia na rzecz Zamawiającego kolejnych licencji uzupełniających (oprócz licencji uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego) w zakresie niezbędnym do korzystania z produktów składających się na oprogramowanie, w ilości każdorazowo wskazanej przez Zamawiającego;

2.2. zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej producenta w odniesieniu do produktów składających się na Licencje uzupełniające, w ilości każdorazowo wskazanej przez Zamawiającego, do wartości brutto nie wyższej niż 220 668,61 EUR.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji zamówienia) oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

4. W przypadku użycia przez Zamawiającego w SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy opisaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, szczegółowo opisanych w pkt II w załączniku nr 6 do Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 259 247.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający ma prawo sukcesywnie zamawiać licencje uzupełniające lub usługę asysty technicznej producenta, na podstawie zlecenia dostawy, w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Zamówienia w ramach opcji zamówienia, będą realizowane przez Wykonawcę, z uwzględnieniem limitu wartościowego określonego tj. 220 668,61 EUR.

3. Zlecenie opcji zamówienia, Zamawiający będzie mógł zrealizować na piśmie nie później niż 2 miesiące przed końcem okresu obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

4. Szczegółowe zasady realizacji opcji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji zamówienia) oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu informacyjnym nr 2020/S 010-018844 z dnia 15 stycznia 2020 r. i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43, ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 010-018844
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w sieci Internet.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Instrukcja wejścia na sesję otwarcia ofert w Internecie została zawarta w rozdziale 15 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczne (Dz.U. 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) zwane dalej ustawą.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 oraz ust. 5, pkt 1 ustawy.

5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”;

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

6. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem: https://oneplace.marketpalnet.pl.

7. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu Oneplace. w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publiczne.

9. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotycząca sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

10. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

10.1. dostawa oprogramowania oraz usługi asysty technicznej producenta, wymienionych w § 1 ust. 1 i 4 wzoru umowy w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

10.2. świadczenie usługi asysty technicznej producenta w okresie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru aktywacji asysty technicznej producenta, o którym mowa w § 4 ust. 5 Wzoru umowy.

11. Zamówienie, w ramach opcji zamówienia, o której mowa w § 2 Wzoru umowy, Zamawiający będzie mógł zlecić pisemnie nie później niż 2 miesiące przed końcem okresu obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

12. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020