Dostawy - 288598-2020

Submission deadline has been amended by:  336984-2020
22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 119-288598

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adres pocztowy: ul. Banacha 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Przybysz
E-mail: zp@uckwum.pl
Tel.: +48 22/599-17-03
Faks: +48 22/599-17-04

Adresy internetowe:

Główny adres: http://uckwum.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego DZPUCK.262.074.2020

Numer referencyjny: DZPUCK.262.074.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:

— pakiet 1: Serwery AD – 3 sztuki,

— pakiet 2: Serwery LIS – 2 sztuki,

— pakiet 3: Serwerowy system operacyjny – 3 sztuki,

— pakiet 4: Licencje dostępowe CAL – 850 sztuk.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1: Serwery AD – 3 sztuki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – serwery AD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2: Serwery LIS – 2 sztuki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – serwery LIS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3: Serwerowy system operacyjny – 3 sztuki

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – serwerowy system operacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4: Licencje dostępowe CAL – 850 sztuk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – licencje dostępowe CAL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1, pkt 1 ustawy, w zakresie określonym w §11, ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym załącznik 4.1 do SIWZ, §10, ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym załącznik 4.2 do SIWZ, §9, ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym załącznik 4.3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przez miesiąc wskazany w sekcji IV.2.6 Zamawiający rozumie 30 dni.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający stosuje art 24 aa ust. 1 ustawy.

Na wezwanie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć:

— w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SIWZ ,

— w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty określone w rozdziale VII ust. 3, pkt 2 SIWZ .

Dokumenty w języku obcym, składane są z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UCK WUM, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa Inspektorem ochrony danych w UCK WUM jest Pani Joanna Gajowska – e-mail: iod@uckwum.pl.

2. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego administrator przetwarza dane osobowe w postaci min. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji oraz innych danych wymaganych do wskazania w ramach przetargu.

Administrator przetwarza dane, które dotyczyć osób fizycznych:

— pozyskiwane bezpośrednio od osób fizycznych, których one dotyczą,

— od innych podmiotów np. w imieniu których osoby te działają,

— od innych podmiotów, np. które wskazują dane osobowe w treści przekazywanych dokumentów i ofert. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest jednoczenie wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, warunkującym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz ograniczeniami wynikającymi z ustawy Pzp;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ROD.

Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1, lit. c RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020