Dostawy - 288600-2020

Submission deadline has been amended by:  339401-2020
22/06/2020    S119

Polska-Gdynia: Urządzenia sieciowe

2020/S 119-288600

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Krajowy numer identyfikacyjny: 193112730
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wanta
E-mail: przetargi@ppnt.pl
Tel.: +48 588808231
Faks: +48 586982165

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ppnt.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 EUR na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym

Numer referencyjny: DO.2800.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmująca dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48219500 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmująca dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, został określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikatów przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sieć podkładowa fabric / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Komunikacja odbywa się za pomocą platformy udostępnionej przez Zamawiającego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zostały szczegółowo określone w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys.10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy:

— kopii zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopii polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy,

— dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację umowy – aktualne i odpowiednie certyfikaty (zgodnie ze złożoną ofertą) w zakresie 4 obszarów rozwiązań: fabric, przełączników, systemu zarządzania siecią, systemu kontroli dostępu NAC.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, POLSKA, sala F0.02 (budynek IV,wejście A, parter) za pośrednictwem platformy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Ofertę należy przesłać za pomocą platformy zakupowej Smart Pzp.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi w rozdziale 8 pkt 8.1 SIWZ.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

4. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

6. Do złożenia oferty niezbędne jest zarejestrowanie się na platformie. Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt klikając przycisk „załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu rejestracji oraz innych czynności Wykonawcy znajdują się w „Instrukcji użytkownika Wykonawcy”, dostępnej na stronie platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/ppnt/elearning. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

7. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

8. Do założenia konta wymagany jest podpis kwalifikowany.

9. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz „Oferta”, JEDZ i załączniki.

10. Każdy plik składający się na ofertę zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24aa uPzp.

12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, uPzp:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu;

d. odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

e. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

f. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

g. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

h. wykazu dostaw wraz z dowodami;

i. wykazu osób dedykowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadanych przez nie certyfikatach;

j. dokumentów dotyczących innych podmiotów, na potencjale których Wykonawca polega.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5 i pkt 20.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020