Υπηρεσίες - 288649-2019

21/06/2019    S118

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μελέτη για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με τον κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλού επιπέδου που παρέχεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα — SMART 2019/0025

2019/S 118-288649

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Data, Unit G1: Data Policy and Innovation
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2557
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με τον κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλού επιπέδου που παρέχεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα — SMART 2019/0025

Αριθμός αναφοράς: SMART 2019/0025
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79311410 Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η αναδιατύπωση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα προβλέπει την υιοθέτηση της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής η οποία ορίζει έναν κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλού επιπέδου (HVDs - high-value datasets) που διαθέτουν φορείς του δημόσιου τομέα και δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους επαναχρησιμοποίησής τους στην ΕΕ. Αυτά τα σύνολα δεδομένων πρέπει να είναι διαθέσιμα για δωρεάν επαναχρησιμοποίηση, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και αν είναι δυνατό ως μαζική καταφόρτωση.

Η μελέτη θα στηρίξει την εκτίμηση των επιπτώσεων που διέπει την εκτελεστική πράξη. Ο ανάδοχος θα ασχοληθεί με τις ακόλουθες εργασίες:

1) Προσδιορισμός σε κάθε κράτος μέλος συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων που θα πρέπει να ενταχθούν στον κατάλογο των HVDs,

2) Ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της δωρεάν επαναχρησιμοποίησης των HVDs από φορείς δημοσίου τομέα και δημόσιες επιχειρήσεις και τις αγορές όπου ενεργοποιούνται,

3) Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών, επιδράσεων και πιθανών εφαρμογών για τεχνητή νοημοσύνη των καθορισμένων συνόλων δεδομένων,

4) Παροχή βοήθειας στην οργάνωση και στην ανάλυση αποτελεσμάτων δημόσιας ακρόασης και δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα HVDs.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79300000 Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79314000 Μελέτη σκοπιμότητας
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
79312000 Υπηρεσίες ελέγχου αγοράς
72222000 Υπηρεσίες στρατηγικής αναθεώρησης και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
79210000 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79311300 Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 9
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/08/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/09/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

Commission building BU25, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/06/2019