Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 288680-2021

09/06/2021    S110

България-София: Дезинфектанти

2021/S 110-288680

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 831605806
Пощенски адрес: ул. „Бяло море“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1527
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Константинова Минчева
Електронна поща: dogovori_tenders@isul.eu
Телефон: +359 29432106
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.isul.eu
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1255
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/137732
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/137732
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗOП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на дезинфектанти за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
24455000 Дезинфектанти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчката: доставка на дезинфектанти за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД.

Разделена е на 11 обособени позиции. Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Част от обособените позиции съдържат различен брой номенклатурни единици. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от обособената позиция. Обособена позиция № 5 включва 2 артикула — алкален препарат за машинно почистване и неутрализиращ препарат препарат след алкално машинно почистване, които задължително следва да са от един производител.

Обхватът и основните параметри на об. позиции са подробно описани в технически спецификации за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие.

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 11 „Пълнител със спиртен р-р за диспенсър „Браун“ за дезинфекция на ръце. Опаковка от 1 л“ ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 363 358.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД — отдел „Болнична аптека“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения, както следва:

1. Дезинфектанти за повърхности в болнични звена. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, вирусоцидно действие. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Опаковка до 6 л. Дезинфектантите са предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения— да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции (не по дълга от 30 мин.); да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване; Подходящ за употреба с подомиална машина; литра — 5 500

2. Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с доказано спороцидно действие, течен концентрат. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие— протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат хлор, глиоксал и формалдехид. Опаковка до 6 л. Дезинфектантите са предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения— да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции до 60 мин.; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване; литра — 400

3. Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие— протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време — 15 минути. Дезинфектантите са предназначени само за дезинфекция на повърхности в болнични заведения— да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са направени различните видове повърхности в болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат повърхностите на мед. оборудване; литра — 100

4. Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /— да са в таблетна форма; предложената разфасовка да бъде до 500 грама в опаковка; да са с широк спектър на действие — вкл. Tbc. — кг — 500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфектанти специално предназначени за дезинфекция на повърхности на медицински устройства, апаратура.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дезинфектанти специално предназначени за дезинфекция на повърхности на медицински устройства, апаратура., както следва:

1. Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на алкохолна основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; без алдехиди, феноли, хлорхексидин;да са с широк спектър на действие: Да осигуряват бърза дезинфекция- пълно вирусоцидно действие (вкл. Rota Virus) - до 60 сек.и до 6 мин за микобактерицидно д-е; да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин; Дезинфектантите са специално предназначени за дезинфекция на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др.Да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхости; Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите; да с приятен и слаб аромат; - литра - 6 000

2. Пяна за дезинфекция на малки, водочувствителни и трудно достъпни повърхности на медицински устройства, апаратура. Готов за употреба; с широк спектър на действие - ТБ и спороцидно действие. Опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. Дезинфектантите са специално предназначени за дезинфекция на медицински устройства, апаратура. Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите; да с приятен и слаб аромат. - литра - 100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 100.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфектанти предназначени само и единствено за дезинфекция на медицински инструменти.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дезинфектанти предназначени само и единствено за дезинфекция на медицински инструменти, както следва:

1. Дезинфектанти предназначени за дезинфекция и почистване на инструменти, ендоскопи и термолабилни медицински изделия, без алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори без фиксация на кръв и протеини; да са подходящи за ултразвукови вани; Опаковка до 6 л. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции до 30 мин.. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект; Да не се инактивират от органични материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. - кг. - 1 200

2. Почистващ дезинфектант (пяна) - готов за употреба, с ензими, без алдехиди и алкохоли препарат за предварителна обработка на хирургичен иинструменти, да има дезинфекциращо действие (срещу бактерии, вкл. микобактерии, вируси и плесени). Готов за употреба в опаковки до 1 л. с апликатор за пяна. Да е с широка съвместимост с материалите, от които са изработени инструментите и медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции. Да предотвратява засъхването на замърсяванията по инструментариума. - литра - 400

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие., както следва:

1. Дезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано спороцидно действие; да са на основата на пероцетна киселина; да се постига спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат ендоскопите; Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура - доказва се е протокол. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите и медицинските изделия. Да са ефективни при ниски концентрации. Да не се инактивират от органични материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. - литра - 300

2. Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на глутаров алдехид, с трайност на разтвора един месец. Да е със съдържание на минимум 2 % глутаров алдехид; да е с доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория; прилагането му да не е свързано с допълнителни условия - температура, добавяне на активатор; да се постига спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.; да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура- доказва се е протокол; да не увреждат ендоскопите. Опаковка до 6 л. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. - кг. - 1 500

3. Дезинфектант /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на медицински изделия, инструментариум, ригидни и гъвкави ендоскопи, и термолабилни изделия - готов за употреба разтвор на основата на ортофталалдехид. С трайност на работния препарат 14 дни. Да съдържа минимум 0,5 % ортофталалдехид.; да е с доказано спороцидно действие - протокол от акредитирана лаборатория; да е с кратка експозиция за пълно спороцидно действие – до 30 мин.; изпитан и приложим за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура-доказва се е протокол. Опаковка до 6 л. Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени ендоскопите. Да са с ниска токсичност и добра поносимост. - литра - 500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Препарати специално предназначени за миялно - дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно - дезинфекционни машини. Дозирането е автоматично. Опаковки от 5 л. както следва:

Алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат; приложим за почистване в миялно - дезинфекционни машини на чувствителни на химични въздействия медицински изделия, анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и след многократно приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони. Да не образуват утайка, да се отмиват добре, да имат бързо действие, да са съвместим с дезинфектанти., - литра - 600

Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от неръждаема стомана,при ложим за неутрализация след алкално почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси; - литра - 400

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване., както следва:

1. Препарати за почистване на мед. инструменти и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване със съдържание на ензими / течен/ -най-малко четири ензима; специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни материали. да са слабо пенливи; подходящи за работа в ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л., - литра - 400

2. Таблетки за съхранение на стерилни материали, - бр. - 200

3. Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и др. Препарати специално предназначени за почистване и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване., - бр. - 24

4. Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти и поддържка на мед. инструменти и др. оборудване от неръждаема стомана с корозия., - бр. - 24

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 248.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце.

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, както следва:

1. Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да съдържат етилов алкохол - мин 80 %. Опаковка до 1 л. с дозираща помпа; Да е готов разтвор на базата на алкохол, без съдържание на водороден пероксид или хлорхексидин. С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 2 мин за хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791. Да са с кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал и да не са с остра и трапчива миризма, - литра - 7 000

2. Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4 % хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - с доказано бактерицидно, фунгицидно действие; Да имат кратка експозиция и остатъчно действие. С бързо действие -до 1 мин за хигиенна дезинфекция и до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да е подходящ и за пред- и след-оперативно изкъпване на пациент. Опаковка до 6 л. Да са дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал и да не са с остра и трапчива миризма, - литра - 1 400

3. Разтвор за измиване на ръце и тяло, без детергент; микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Опаковка до1 л. Да съдържа дермопротектори и омекотители, да нямат алергизиращ потенциал, да са хипоалергични и да не са с остра и трапчива миризма, - литра - 1 500

4. Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка до 0,500 л., с неутрално рН, бързо да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Ценово предложение за 100 мл., - литра - 400

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62 750.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфектанти специално предназначени за кожа и оперативно поле.

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дезинфектанти специално предназначени за кожа и оперативно поле, както следва:

1. Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10 % йод. Готов разтвор. Опаковка до1 л. Специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи - до 2 мин.; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие и да разтваря добре мазнините, - литра - 100

2. Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност.Да се предлага в опаковка до 1 л.; Дезинфектантите са специално предназначени за предоперативна дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи - преди инжекция и взимане на кръв - 15 сек.; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие и да разтварят добре мазнините, - литра - 40

3. Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в опаковка до 1 л.; Дезинфектантите са специално предназначени за дезинфекция на кожа. Да са широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно остатъчно действие и да разтварят добре мазнините, - литра - 300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Иригационни разтвори за интра-и постоперативно приложение.

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Иригационни разтвори за интра-и постоперативно приложение.,както следва:

1. Иригационен разтвор от 5000 мл, натриев хлорид 0.9 %, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен., - бр. - 1 500

2. Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9 %, в екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен., - бр. - 3 000

3. Иригационен разтвор 1000 мл, натриев хлорид 0.9 %, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен, - бр. - 5 000

4. Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен, - бр. - 6 000

5. Стерилен готов за употреба разтвор за хирургична иригация на основата на рингер с полихексанид. Опаковка от 1 л., - бр. - 2000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 117 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфекционни кърпички за чувствителни към алкохол повърхности на неинвазивни медицински устройства, перфузори, ултразвукови сонди.

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. ”Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – Отдел „Болнична аптека”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дезинфекционни кърпички за чувствителни към алкохол повърхности на неинвазивни медицински устройства, перфузори, ултразвукови сонди. Да не съдържа парфюми и оцветители. Да имат пълно вирусоцидно действие и да са активни срещу MRSA. Опаковка от 100 бр. Размер на кърпите- 200мм /±5%/ х152 мм /±5%/, - оп. - 300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 6 (шест) месеца.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от един или повече артикули и/или обособени позиции, но само в рамките на общата стойност на договора;

3. В случай на цялостна или частична замяна на някои дезинфектанти, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните;

4. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите, в т. ч. и тези, които са за част от номенклатурните единици от обособените позиции. Тъй като обхватът на поръчката е доставка на медицински изделия (дезинфектанти), критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции, респ. всички номенклатурни единици.

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат право да извършват търговия на едро с медицински изделия. Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ с обхват предмета на поръчката — където е приложимо.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят заверено копие от валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ с обхват предмета на поръчката — където е приложимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионалните възможности на участниците в процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,5 % от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на офертите е 90 дни. Доставките ще се извършват периодично по писмени заявки на възложителя, като количествата зависят от текущите потребности, в срок до 72 часа, считано от часа, последващ часа на получаване на заявката. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване на фактура. Условието е съобразено с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 на Закона за Лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата ще се осигуряват от НЗОК.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/07/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 03/09/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/07/2021
Местно време: 10:00
Място:

В системата. Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1, и чл. 55, ал.1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. Информацията относно основанията за задължително отстраняване участниците следва да посочат в част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

На основание чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата и:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Възложителят отстранява от процедурата и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са налице условията по чл. 4 от същия. Възложителят отстранява от процедурата и участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Информацията относно липсата или наличието на посочените обстоятелства се посочва в раздел Г от ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка в част III „Специфични национални основания за изключване“ на ЕЕДОП.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал. 1 от ЗОП.

Стойността на обособена позиция № 11 е 7 560,00 BGN без ДДС и е включена в общата прогнозна стойност на поръчката в раздел II.1.5) на обявлението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/06/2021