Dostawy - 288695-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 119-288695

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament zarządzania zakupami i kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Tel.: +48 225998048

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://bgk.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service Intelligence

Numer referencyjny: DZZK/77/DI/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service Intelligence lub równoważny, w tym w szczególności:

1) sprzedaż i dostawa produktów;

2) wykonanie rozbudowy;

3) świadczenie serwisu dla wdrożonego rozwiązania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: Zamawiający, bank lub BGK) systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise (zwanego dalej „rozwiązaniem” lub „systemem SIEM”), o moduł IT Service Intelligence lub równoważny, dostosowanie istniejącej infrastruktury IT do nowej konfiguracji systemu SIEM, a także świadczenie serwisu i usług wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. dostarczenie licencji ITSI Term License (IT-T-LIC-ST) lub równoważnej, ważnej do 30.6.2023;

1.2. dostarczenie platformy sprzętowej dedykowanej pod system Splunk Enterprise Security i moduł IT Service Intelligence, wraz z oprogramowaniem systemowym oraz niezbędnymi pakietami suportowymi, obowiązującymi zgodnie z postanowieniami pkt 1.1 powyżej. Szczegółowe wymagania w zakresie platformy sprzętowej oraz oprogramowania zawarte są w dalszej części OPZ;

1.3. zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu SIEM, którego celem jest wdrożenie IT Service Intelligence lub równoważnego, w tym:

1.3.1. przeprowadzenie analizy technicznej oraz opracowanie projektu technicznego rozbudowy rozwiązania oraz migracji obecnego środowiska SIEM na nową platformę sprzętową,

1.3.2. instalację, konfigurację oraz uruchomienie rozwiązania zgodnie z projektem technicznym rozbudowy rozwiązania,

1.3.3. przeprowadzenie warsztatowego przekazania wiedzy dla administratorów oraz operatorów rozbudowanego rozwiązania wg zakresu opisanego w dalszej części OPZ,

1.3.4. opracowanie dokumentacji powdrożeniowej zgodnie z postanowieniami OPZ;

1.4. świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla modułu IT Service Intelligence lub równoważnego do 30.6.2023;

1.5. zamówienie obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do

wytworzonej dokumentacji oraz udzielenie licencji do Oprogramowania (zgodnie z definicją zawartą w IPU), na warunkach wskazanych w IPU;

1.6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w ramach postępowania modułu ITSI:

1.6.1. był certyfikowany przez producenta platformy Splunk Enterprise oraz spełniał wszystkie wymagania OPZ, zwłaszcza w kontekście licencjonowania oraz rozbudowy obecnie posiadanej Platformy Splunk Enterprise,

1.6.2. umożliwił instalację na rozbudowanej infrastrukturze systemu SIEM, opartej o platformę Splunk Enterprise,

1.6.3. posiadał warunki i zakres usługi wsparcia producenta nie gorsze niż moduł IT Service Intelligence,

1.6.4. zapewnił warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla modułu IT Service Intelligence,

1.6.5. zapewnił, kompatybilność i niezakłócone działanie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz platformą Splunk Enterprise,

1.6.6. zapewnić, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności modułu IT Service Intelligence;

1.7. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin „T” realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy Pzp może skorzystać z procedury odwróconej. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty znajdują się w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „potencjał kadrowy”– załącznik nr 6 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6.1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) warunek dotyczący doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: co najmniej trzy (3) zamówienia, których przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie rozwiązań typu SIEM opartych o produkt Splunk Enterprise Security, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każde (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zakres zrealizowanych zamówień musi obejmować, co najmniej:

— dostarczenie produktów Splunk Enterprise Security,

— wdrożenie modułu ITSI,

— wdrożenie systemu SIEM opartego o Splunk Enterprise Security.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by okres świadczenia usługi (serwisu) do terminu składania ofert był nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy, a wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę za realizację części zamówienia wykonaną do upływu terminu składania ofert była nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych);

2) warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia o następujących kwalifikacjach:

A. minimum 4 (cztery) osoby zdolne do świadczenia usług projektowania, implementacji i wsparcia rozwiązania SIEM firmy Splunk, posiadające certyfikat Splunk Certified Architect, biegle posługujące się językiem polskim, posiadające doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów SIEM opartych na produktach firmy Splunk, w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto każdy,

B. minimum 2 (osoby) osoby zdolne do świadczenia usług projektowania, implementacji i wsparcia rozwiązania SIEM firmy Splunk, posiadające certyfikat Splunk Enterprise Security Certified Admin, biegle posługujące się językiem polskim, posiadające doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów SIEM opartych na produktach firmy Splunk, w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto każdy,

C. minimum 2 (osoby) osoby zdolne do świadczenia usług projektowania, implementacji i wsparcia rozwiązania SIEM firmy Splunk, posiadające certyfikat Splunk Accredited Core Implementation, biegle posługujące się językiem polskim, posiadające doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów SIEM opartych na produktach firmy Splunk, w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto każdy,

D. minimum 1 (jedna) osoba zdolna do świadczenia usług serwisowania rozwiązania SIEM firmy Splunk, posiadająca certyfikat Splunk Certified Support Engineer, biegle posługujące się językiem polskim, posiadająca doświadczenie w zakresie serwisowania systemów SIEM opartych na produktach firmy Splunk, w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto każdy,

E. minimum 1 (jedna) osoba biegle posługująca się językiem polskim, która posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań SIEM firmy Splunk i projektowaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych, potwierdzone certyfikatem Splunk Certified Architect i CISA lub CISSP lub innym równoważnym;

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez jedną osobę spełniania kwalifikacji określonych w więcej niż w jednym zakresie, opisanym w punkcie A, B, C, D, E, przy czym zespół oddelegowany do realizacji zamówienia musi składać się z nie mniej niż 4 osób.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w IPU – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Varso II, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się pod wskazany wyżej adres.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „potencjał kadrowy” – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegóły w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020