Dostawy - 288700-2020

Submission deadline has been amended by:  434395-2020
22/06/2020    S119

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 119-288700

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Białostocka
Adres pocztowy: ul. Wiejska 45A
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-351
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mierzyński
E-mail: zampubl@pb.edu.pl
Tel.: +48 857469753
Faks: +48 857469752

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pb.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pb.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pb.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”.

Numer referencyjny: ZK-DZP.262.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie usługi instalacji i konfiguracji zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) (dalej „system ERP”) wspomagającego procesy występujące w działalności Politechniki Białostockiej w obszarach: „Ogólny obszar systemu ERP”, „Finansowo-księgowy”, „Kadry i płace”, „Zarządzanie majątkiem trwałym”, „Gospodarka magazynowa”, „Kontrola budżetowa”, „Zarządzanie projektami”, „Zakup”, „Sprzedaż”, „Portal pracownika”, oprogramowania standardowego i pozostałych komponentów oraz wdrożenia wymienionych komponentów w postaci platformy ERP na potrzeby Politechniki Białostockiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych części wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja architektury rozwiązania / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonalność koncepcji architektury rozwiązania / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Cena za wsparcie techniczne pogwarancyjne (1 rok) / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektów:

a) PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej (PO WER; działanie 3.5);

b) PB 2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju (PO WER; działanie 3.5);

c) ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz rozwoju regionalnego (PO WER; działanie 3.5).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.

2) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

3) Wymagania dotyczące wadium określa pkt 9 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.

Uwaga

a) W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskaże wartości wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie wykorzystany średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

b) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony powyżej musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie potencjału Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania ww. warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

2.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

II. Zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa (2) zakończone wdrożeniami systemy klasy ERP, przy czym co najmniej jedno z tych wdrożeń musi dotyczyć uczelni wyższej zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum 800 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 7 000 studentów, przy czym każde z tych wdrożeń musi mieć wartość brutto nie mniejszą niż 1 400 000,00 PLN (z wyłączeniem dostarczonej infrastruktury sprzętowej).

Uwaga

a) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony powyżej musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania ww. warunku.

b) Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia;

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, tj. zespołem osób, w skład którego wchodzą:

a) kierownik projektu posiadający: wykształcenie wyższe; certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie: co najmniej PRINCE2 Practitioner, lub PMP Practitioner, lub IPMA level C, lub równoważne; certyfikat potwierdzający znajomość oferowanego systemu klasy ERP na poziomie minimum podstawowym, wydany przez producenta oferowanego rozwiązania, co najmniej 5-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór, w co najmniej dwóch (2) zakończonych projektach wdrożeniowych systemu klasy ERP, każdy o wartości brutto nie mniejszej niż 1 400 000,00 PLN (z wyłączeniem dostarczonej infrastruktury sprzętowej);

b) konsultanci wiodący – minimum 1 (jedna) osoba przypadająca na każdy niżej wymieniony obszar funkcjonalny: finanse i księgowość; kadry i płace; majątek trwały; zakup i sprzedaż; zarządzanie projektami.

Każda z osób ww. musi posiadać co najmniej 5-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów informatycznych, w tym udział w co najmniej dwóch (2) zakończonych projektach wdrożeniowych oferowanego systemu klasy ERP, w których pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do którego została przypisana w niniejszym postępowaniu;

c) konsultant techniczny posiadający: certyfikat potwierdzający znajomość oferowanego systemu klasy ERP na poziomie eksperckim, wydany przez producenta oferowanego rozwiązania; co najmniej 5-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów informatycznych, w tym doświadczenie w roli osoby odpowiedzialnej za dostosowanie i modyfikacje co najmniej dwóch (2) zakończonych projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP, każdy o wartości brutto nie mniejszej niż 1 400 000,00 PLN (z wyłączeniem dostarczonej infrastruktury sprzętowej).

Komunikacja z ww. członkami zespołu musi odbywać się w języku polskim.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

2.1. wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

2) Termin i warunki płatności

a) Zamawiający przewiduje płatności częściowe za realizację zamówienia objętego umową w następujących transzach:

— 25 % łącznej wartości umowy po zrealizowaniu fazy: część 1,

— 25 % łącznej wartości umowy po zrealizowaniu fazy: część 2,

— 50 % łącznej wartości umowy po zrealizowaniu fazy: część 3.

b) Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

c) Szczegółowe warunki płatności określa załącznik nr 12 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej Marketplanet ofert.

2) Dział Zamówień Publicznych, ul. Zwierzyniecka 6, pok. 11, 15-333 Białystok, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

6. Podstawy wykluczenia

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1) Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1.1. oryginał jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), o treści zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.3. Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ przez podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

1.5. Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ przez podwykonawców.

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę:

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;

2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy;

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.5. oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie dopuścił się, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawartej z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, które doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy.

2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: wymagania w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) (art. 179 – 198g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020