Supplies - 288735-2021

09/06/2021    S110

Bulgaria-Sofia: Medicinal products for the respiratory system

2021/S 110-288735

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo na zdraveopazvaneto
National registration number: 000695317
Postal address: pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Shenay Vehbieva Eminova
E-mail: seminova@mh.government.bg
Telephone: +359 29301323
Internet address(es):
Main address: http://www.mh.government.bg/bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1105
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/138924
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/138924
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Дост. на лек. прод. за 2021 г., отпускани по реда на Нар. № 34 от 25.11.2005 г. за реда за зап-не от дър. бюджет на леч. на бълг. граждани за заб-я, извън обхвата на задължителното здр. осиг., по прек. об. поз.

II.1.2)Main CPV code
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на лекарствени продукти за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост, по прекратена обособена позиция № 29 с международно непатентно наименование Rifampicin, перорална форма, в количества до 186 270 000 mg.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 282 043.83 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Съгласно приложение № 1а „Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с туберкулоза през 2021 г.“

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лекарствени продукти за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост, по прекратена обособена позиция № 29 с международно непатентно наименование Rifampicin, перорална форма, количества до 186 270 000 mg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 282 043.83 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участниците в процедурата да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ) или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) — издадени по реда на ЗЛПХМ.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, са: заверено копие на валидно разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) — издадени по реда на ЗЛПХМ.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „А“ от ЕЕДОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма изисквания за техническите и професионалните способности на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят няма изисквания за техническите и професионалните способности на участниците.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато за него е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 107, чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП; чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Министерството на здравеопазването предприе действия за осигуряване на лек. продукти за лечение на пациентите с туберкулоза, като с реш-е № РД-11-600/26.11.2020 г. на възложителя откри обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“, включваща 32 обособени позиции“. С реш-е № РД-11-198/16.04.2021 г., предвид това че е налице хипотезата на чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а“ от ЗОП, като участникът, класиран на първо място, е отказал да сключи договор за изпълнение на поръчката в частта по обособена позиция № 29 „Rifampicin“, общ. поръчка в частта по об. позиция № 29 „Rifampicin“ е прекратена.

Продължава в раздел VI „Допълнителна инф-я“.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2021
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Гар. за изп-е на дог. е в р-р на 3 % от ст-та на дог-ра за общ. пор. без вкл. ДДС. Гар-та се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, и следва да отговаря на изиск-та на чл. 111 от ЗОП. Усл-та за зад-не и осв. на гаранцията за изп-е са указани в проекта на д-р за изп-е на общ. пор. При представяне на гар-та във вид на платежно нареждане паричната сума се внася по сметка на МЗ:

БНБ ЦУ

BNBG BGSD

Б. сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Когато уч-кът избере г-та за изп-е да бъде банк. г-я, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима с срок на валидност най-малко 60 дни след изтичане срока на д-ра и изискуема при първо писм. поискване, в което възл-т заяви, че изп-т не е изпълнил зад-е по д-ра за възлагане на общ. поръчка. Когато участникът избере г-та за изп. да бъде под формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изп-то чрез покритие на отг-та на изп-я, със срок на валид. най-малко 60 дни след изт. на срока на д-ра. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застр.следва да покрива отг-та на изп-ля по наст. д-р и не може да бъде изп. за обез-е на отг-та на изп-я по др. д-р.

Възложителят ще осв.г-та за изп., без да дължи лихви за периода, през който ср-та законно са престояли при него.

2. Запл-то на стоките по д-ра се извършва отл. в срок до 30 дни след представяне на сл. документи:

1) Дост. фактура, съставена съгл. изиск. на ЗДДС и ППЗДДС— ориг. и 2 бр. зав. копия.

2) Приемателно-предавателни протоколи по образец на МЗ съгл. пр-е № 2 от проекта на д-р.

3) Об. опис на протоколите— 3 бр.

4) Писм. заявки-разпр-я, изгот. от МЗ и зав. от крайните пол-ли.

5) Сертификат за осв. на всяка партида/сертификат за анализ и съот., издаден от кв. лице по ЗЛПХМ — зав. от изп-я копие в превод на бъл. език от фирма, скл. д-р с МВнР за изв. на оф. преводи.

3. Всяка отд. доставка, предмет на настоящия д-р, следва да бъде доставена в срок до 10 раб. дни след получаване на заявката-разпределение от възл-ля и за количествата, точно определени в заявката.

4. Прогнозната стойност на общ. поръчка е мак. разп. фин. р-с на възложителя и не може да бъде надвишаван.

Продължение от раздел IV:

Лекарственият продукт с INN Rifampicin е един от основните туберкулостатици, използвани както за част от комплексното лечение на белодробна и извънбелодробна туберкулоза при възрасни и деца над 3-месечна възраст. Прекъсването на терапията би довело до компрометиране на лечебния процес, в резултат на което биха се увеличили случаите на активна форма на туберкулоза, с което ще се повиши нивото на заболеваемост в страната в условията на изключително сложната ситуация свързана с пандемията от COVID-19.

Предвид гореизложеното, както и това, че договорът за доставка на лекарствения продукт е изтекъл на 28.02.2021 г., тоест лечебните заведения за болнична помощ бяха обезпечени до края на месец април 2021 г., с цел гарантиране непрекъсваемост на процеса на лечение на пациентите с туберкулоза Министерство на здравеопазването предприема спешни действия за осигуряване на лекарствения продукт по съответната прекратена обособена позиция.

Описаното до тук обосновава необходимостта от спешното възлагане на поръчката и е обстоятелство, при което за възложителя е невъзможно да спази минималния срок от 30 дни за получаване на оферти, и срокът за подаване на оферти е намален.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП — срещу решение за откриване на процедурата и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/06/2021