Dostawy - 288780-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 119-288780

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Krajowa
Adres pocztowy: ul. Postępu 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bień
E-mail: katarzyna.bien@pk.gov.pl
Tel.: +48 221251390
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pk.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji „Upgrade VMware vSphere Standard do vSphere Enterprise Plus”

Numer referencyjny: PK XF 261.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa licencji „Upgrade do wersji vSphere Enterprise Plus for 1 Processor” oraz rozbudowa platformy wirtualizacyjnej Vmware vSphere o dostarczenie nowych licencji vSphere Enterprise Plus wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym dla dostarczonych Zamawiającemu licencji, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prokuratura Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Na warunkach określonych w umowie Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na realizacji dostawy i wdrożenia oprogramowania oraz dostarczenia voucherów na szkolenie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ.

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona dostawy licencji oprogramowania do siedziby Zamawiającego oraz instalacji i konfiguracji. W ramach wdrożenia Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne licencje oprogramowania.

3. Oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej oraz posiadać pakiet usług wsparcia technicznego kierowany do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy vouchery na autoryzowane szkolenie „VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V8.2]” dla czterech osób.

5. Wykonawca zapewni wsparcie eksperckie w okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego w zakresie konfiguracji i zmian we wdrożonym środowisku w łącznym wymiarze do 1 000 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Usługa wsparcia eksperckiego będzie świadczona przez inżyniera(-ów) Wykonawcy posiadającego(-ych) wiedzę i doświadczenie z zakresu obsługi dostarczonego oprogramowania potwierdzoną certyfikatem producenta oprogramowania. Korzystanie ze świadczeń usług wsparcia eksperckiego jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z tej usługi lub niewykorzystanie wszystkich przewidzianych w umowie roboczogodzin nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin świadczenia usług gwarancyjnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia dostaw licencji oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy (zamówienia podstawowego), usług wsparcia eksperckiego, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, to jest przewiduje możliwość zamówienia oprogramowania i/lub usług wsparcia eksperckiego o wartości do 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy (opcja). W oświadczeniu o wykorzystaniu prawa opcji Zamawiający określi ilość i rodzaj oprogramowania i/lub roboczogodzin usług wsparcia eksperckiego, objętego zamówieniem w ramach opcji, oraz dokona obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego opcją na podstawie ilości oprogramowania i/lub roboczogodzin usług wsparcia eksperckiego określonej w oświadczeniu i cen jednostkowych oprogramowania określonych § 8 ust. 1 lit. a umowy oraz kosztu roboczogodziny wsparcia eksperckiego określonego w § 8 ust. 4.

Zamawiający przewiduje również możliwość wykorzystania opcji w sytuacji wystąpienia zmian w strukturze organizacyjnej prokuratury lub zmian w infrastrukturze technicznej Zamawiającego, powodujących konieczność rozszerzenia dostarczonych licencji oprogramowania.

Szczegółowy zakres opcji określony został we wzorze umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.7: okres obowiązywania umowy rozumiany jest jako okres realizacji określony w § 4 umowy oraz okresy rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 6 i § 7 umowy. Termin świadczenia usług gwarancyjnych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i może wynosić co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 48 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Rozdział IV ust. 9 SIWZ. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza specyfikacji technicznej, tj. wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Specyfikacja techniczna).

Rozdział VI SIWZ

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2–4 poniżej.

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów, poprzestając na oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów, poprzestając na oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów, poprzestając na oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4.

8. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).

9. Zamawiający udostępnia jednolity dokument w formacie xml wygenerowanym z serwisu eESPD. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu eESPD znajduje się pod adresem (https://espd.uzp.gov.pl/).

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. wczytując na platformie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. sekcji III.1.1

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. wczytując na platformie. JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia, a także spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

12. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13. Zamawiający nie wymaga przedstawienia jednolitego dokumentu dla podwykonawcy, jeśli wykonawca nie polega na jego zasobach przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

14. W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty wymaganego jednolitego dokumentu lub złożony jednolity dokument jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.

15. Zamawiający może w dowolnej chwili w trakcie postępowania zwrócić się do każdego wykonawcy o przedłożenie wszystkich lub niektórych wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

16. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

17. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca, o którym mowa w pkt 16 powyżej, zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego – następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Cd. poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

18. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 17:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

19. Dokumenty, o których mowa w ust. 18 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 18 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

20. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 18, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 19 stosuje się.

21. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 17 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 18 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 19 zdanie pierwsze stosuje się.

22. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Cd. w sekcji III.1.3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

23. Wykonawca, o którym mowa w ust. 16, zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego –oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 17, dotyczące podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 5.

24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

25. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

26. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

27. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

28. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca (o ile dotyczy), w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

29. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

30. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział XI SIWZ:

11. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

12. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z tych wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Prokuratura Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Prokuratura Krajowa informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Krajowa z siedzibą przy ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, tel. +48 221251471, e-mail. biuro.podawcze@pk.gov.pl

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Prokuraturze Krajowej jest Łukasz Boryczka, tel. +48 221251224 e-mail: iod@pk.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 ppkt 1–3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 EUR.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020