Dostawy - 288811-2020

Submission deadline has been amended by:  367737-2020
22/06/2020    S119

Polska-Otwock: Komputer biurkowy

2020/S 119-288811

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Otwock
Krajowy numer identyfikacyjny: 5321007014
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Karjowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. nr 1
E-mail: umotwock@otwock.pl
Tel.: +48 227792001
Faks: +48 227794225

Adresy internetowe:

Główny adres: www.otwock.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.otwock.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.otwock.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Otwocku”

Numer referencyjny: WZP.271.22.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia wstęp i wymagania ogólne dla rozwiązań wdrażanych w ramach projektu. Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie

dostawy/modernizacji/integracji/wdrożenia oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla Gminy Otwock wraz z przeszkoleniem pracowników z wdrożonych rozwiązań w projekcie pod nazwą „Rozwój e-usług w Otwocku”. Projekt dotyczy informatyzacji Urzędu Miasta Otwock w zakresie oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, w tym wdrożenia e-usług pozwalających na sprawną i efektywną obsługę obywateli. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Otwocka, pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych, a także do innych obywateli zainteresowanych współpracą lub załatwianiem spraw urzędowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Otwock

II.2.4)Opis zamówienia:

Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia wstęp i wymagania ogólne dla rozwiązań wdrażanych w ramach projektu. Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy/modernizacji/integracji/wdrożenia oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla Gminy Otwock wraz z przeszkoleniem pracowników z wdrożonych rozwiązań w projekcie pod nazwą „Rozwój e-usług w Otwocku”. Projekt dotyczy informatyzacji Urzędu Miasta Otwock w zakresie oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, w tym wdrożenia e-usług pozwalających na sprawną i efektywną obsługę obywateli. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Otwocka, pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych, a także do innych obywateli zainteresowanych współpracą lub załatwianiem spraw urzędowych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej. Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT jakim jest informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamawiający podkreśla, że po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek uruchomienia e-usług i połączenie ich z posiadanymi systemami informatycznymi SD Zamawiającego. Jeżeli uruchomienie portalu e-Urząd wraz e-usługami będzie wymagało otrzymania API od producenta systemów posiadanych przez Zamawiającego, to po stronie Wykonawcy leżeć będzie, pozyskanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, zawarcie koniecznych umów, poniesienie kosztów pozyskania API itp. Wykonawca ponosi całkowite koszty pozyskania API lub innych narzędzi od producentów posiadanych systemów SD przez Zamawiającego lub innych dostarczanych systemów, niezbędnych do realizacji niniejszego projektu. Oferta nie może zawierać żadnych ukrytych kosztów. Wszelkie niezbędne koszty do realizacji niniejszego projektu

Ponosi Wykonawca. W przypadku zmiany dostawców systemów dziedzinowych Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia API wdrożonych w ramach zamówienia systemów. Wymagania ogólne dla wdrażanego oprogramowania:

1. systemy muszą być zbudowane i wdrożone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z strukturą organizacyjną i regulaminem urzędu oraz dobrymi praktykami funkcjonującymi w JST;

2. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego);

3. oprogramowanie musi być w całości spolonizowane, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;

4. dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć licencje nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej);

5. oprogramowanie musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach. Oprogramowanie musi gwarantować integralność danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, spójność danych;

6. oprogramowanie musi posiadać mechanizmy umożliwiające weryfikację integralności danych, tj. identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;

7. oprogramowanie musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;

8. system musi posiadać modyfikowalne słowniki wewnętrzne;

9. na dzień składania oferty dostarczane w ramach projektu oprogramowanie nie może być przeznaczone do wycofania z produkcji, sprzedaży lub...

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozwój e-usług w Otwocku. Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM, oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 E-usługi poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT jakim jest informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert – ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, POLSKA, budynek B, 1 piętro, sala nr 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ilekroć w dokumentacji przetargowej użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Wskazanie takie mają one jedynie charakter wzorcowy. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 150 000,00 PLN. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) – Wykonawca zobowiązany jest w części IV formularza JEDZ wypełnić wyłącznie pkt: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Zamawiającego żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz.VI.1 SIWZ.

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VI.1 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; zał. do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; zał. do SIWZ.

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej i nie zamierza się ustanowienia dyn. systemu zakupów. się złożenia. Komunikacja elektroniczna: adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /51vy6cvw4m/ SkrytkaESP, umotwock@otwock.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Stosownie do działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020