Dostawy - 288861-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 119-288861

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Luty
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-44-02
Faks: +48 220-48-99

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby GITD

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.15.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek – pakietu narzędzi pozwalających na zarządzanie realizacją projektów informatycznych.

Szczegółowe informacje zawarte w SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 356 310.18 EUR / Najdroższa oferta: 365 539.48 EUR brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich licencji oraz kodów odnawiających wsparcie dla wskazanych licencji elektronicznie na adres mailowy wskazany w SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek – pakietu narzędzi pozwalających na zarządzanie realizacją projektów informatycznych tj.:

a) Jira Service Desk – zapewnienie wsparcia technicznego do dnia 4 lutego 2022 r. dla posiadanej licencji dla 100 użytkowników typu agent;

b) Jira Software – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

c) Confluence – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

d) wtyczka Xporter – Export issues from Jira – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

e) wtyczka ScriptRunner for Jira – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

f) wtyczka Copy Page Tree – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

g) wtyczka Content Exporter – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

h) wtyczka Spacetree – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

i) wtyczka Time To SLA – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

j) wtyczka Assets and Inventory – upgrade licencji z 250 użytkowników do 500 użytkowników oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.;

k) wtyczka Xray Test Management for Jira – licencja bezterminowa dla 500 użytkowników z zapewnieniem wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte w SIWZ.

Kryteria oceny ofert

a) Cena – waga 60 %;

b) Termin dostawy – waga 40 %.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na oprocentowany rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000, jako tytuł przelewu wskazując: „wadium w postępowaniu nr BDG.ZPB.230.15.2020”.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni – jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, zastrzega możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem cenowym (Formularz OF.1.) oraz dokumenty wymienione w warunkach szczególnych SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich licencji oraz kodów odnawiających wsparcie dla licencji wskazanych w SIWZ elektronicznie na adres mailowy jaroslaw.opila@gitd.gov.pl w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (lub w terminie krótszym zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie).

Jest również zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego do dnia 4 lutego 2022 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 068-161128
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BDG.ZPB.230.15.2020
Nazwa:

Zakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby GITD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deviniti Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sudecka 153
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 53-128
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 390 306.09 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 356 310.18 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przysługujące Wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania;

4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5) jeżeli Zamawiający – mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno:

1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

2) określać żądanie odwołującego;

3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;

2) uiszczono wpis.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020