Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 288904-2019

21/06/2019    S118    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Aartselaar: Aanleggen van afvalwaterleidingen

2019/S 118-288904

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-250722)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv – Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telefoon: +32 34504511
Fax: +32 34583020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343015

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project 20.744/1 – Wichelen, collector Bruinbeke fase 1

Referentienummer: AQFINFRA-20744lot1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232411
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

20.744/1 – Wichelen, collector Bruinbeke fase 1.

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:

— voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen,

— opbreken van bestaande buizen en inspectieputten,

— opvullen van bestaande rioleringen,

— aanleggen van rioleringen in open sleuf,

— aanleggen van rioleringen d.m.v. doorpersing en directional drilling,

— leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 7 pompputjes t.b.v. drukriolering,

— maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton,

— maken van pompstations, overstort- en uitstroomconstructies,

— maken van een bufferbekken,

— maken van huis- en kolkaansluitingen,

— uitvoeren van rioolrenovaties met TPUB,

— plaatsen van lijnvormige elementen,

— maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, kassei, steenslag en betonstraatstenen,

— ontkoppelen van DWA en RWA op privaat percelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-250722

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht nr. 1: wijzigingen bestek en meetstaat. Aangepaste documenten beschikbaar.