Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 288997-2016

20/08/2016    S160    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Безопасно транспортиране на литиеви батерии с въздухоплавателно средство

2016/S 160-288997

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport
Пощенски адрес: rue Demot 28, 07/88
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Vu duc Hoang
Електронна поща: hoang.vu-duc@ec.europa.eu
Телефон: +32 22988042

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1674
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Транспорт.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Безопасно транспортиране на литиеви батерии с въздухоплавателно средство.

Референтен номер: 2016-MOVE-C2-01.
II.1.2)Основен CPV код
31400000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Литиеви батерии може да са станали причината или да са допринесли за неконтролирани пожари, които доведоха до загубата на няколко товарни въздухоплавателни средства от последното десетилетие. Това накара ЕААБ, FAA и ИКАО да предприемат инициативи, за да сложат край на тази несигурност и да се предотврати по-нататъшен инцидент или авария. Това проучване ще оцени потенциалните мерки за намаляване на въздействието, които могат да бъдат използвани за подобряване на безопасността при транспортирането на литиев материал и литиево-йонни батерии на борда на въздухоплавателно средство (в товарни отделения). Потенциалните рискове, свързани с последното ще бъдат идентифицирани, ефективността на различните мерки ще бъде оценена и евентуално те ще бъдат използвани за разработване на метод за оценка на риска, който трябва да даде възможност на операторите да установят и оценят безопасни условия за въздушния транспорт.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1
Основно място на изпълнение:

Дейностите ще се извършват в помещения на изпълнителя, с изключение на събирането на данни и координационните срещи, които ще зависят от конкретни решения, взети в обхвата на поръчката.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пълна забрана на транспортирането на литиеви батерии може да има сериозни икономически последици в Европа, наред с други неща. Някои държави смятат, че забраната може да доведе до увеличаване на нарушенията чрез повече недекларирани пратки. Следователно трябва да бъдат проучени алтернативи на забраната, преди всичко чрез разработването на разумни смекчаващи мерки, които позволяват безопасното транспортиране на литиеви батерии. Такива мерки биха могли да включват условия за транспортиране или стандарти за опаковане, които биха могли да предотвратят разпространяването на огън от батерия на батерия или от клетка на клетка. Трябва също да бъдат проучени ограниченията за броя на клетките и батериите, разрешени в пратките.

Като се има предвид тяхното икономическо значение, откриването на мерки за безопасно транспортиране на литиеви батерии по въздуха би предотвратило по този начин злополуки и би могло евентуално да намали размера на недекларираните пратки.

Този търг се явява принос към разработването на стандартно тестване за предложените решения и към повишаването на влиянието на Европа при популяризирането им на съответните европейски и международни нива – като ЕААБ и ИКАО.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. тръжните спецификации.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. тръжните спецификации.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/09/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/10/2016
Местно време: 10:30
Място:

rue Demot 28, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите могат да присъстват на процеса по отваряне, но не могат да бъдат представлявани от повече от 1 лице. В края на заседанието по отваряне, председателят на комисията по отваряне ще посочи имената на оферентите и решението относно приемливостта на всяка получена оферта. Цената, посочена в офертите, няма да бъде съобщена.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/08/2016