We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 288997-2016

20/08/2016    S160    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Säker transport av litiumbatterier med luftfartyg

2016/S 160-288997

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Mobility and Transport
Postadress: rue Demot 28, 07/88
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Vu duc Hoang
E-post: hoang.vu-duc@ec.europa.eu
Telefon: +32 22988042

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1674
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: transport.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säker transport av litiumbatterier med luftfartyg

Referensnummer: 2016-MOVE-C2-01.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31400000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Litiumbatterier kan ha varit orsaken till, eller bidragit till, okontrollerade bränder som har lett till att flertalet fraktluftfartyg har förlorats sedan förra årtiondet. Detta har föranlett Easa, federala luftfartsmyndigheten (Federal Aviation Administration – FAA) och Icao att inleda initiativ för att häva denna osäkerhet och för att förhindra ytterligare tillbud eller olyckor. Denna studie kommer att bedöma de potentiella riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att förbättra säkerheten vid transport av litiummetall och litiumjonbatterier ombord på luftfartyg (i lastrum). Potentiella risker associerade med det senare kommer att fastställas, effektiviteten hos de olika åtgärderna kommer att bedömas och slutligen kommer de att gå igenom en riskbedömningsmetod som ska göra det möjligt för operatörer att etablera och utvärdera säkra förhållanden för luftfart.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetena ska utföras i uppdragstagarens lokaler med undantag för datainsamling och samordningsmöten som kommer att bero på specifika beslut som fattas inom ramen för kontraktet.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett totalförbud för transport av litiumjonbatterier kan komma att få betydande ekonomiska konsekvenser i bland annat Europa. Vissa stater anser att förbudet skulle kunna leda till en ökning av lagbrott, genom fler odeklarerade transporter. Alternativ till förbudet bör därför undersökas, särskilt genom utveckling av rimliga riskreducerande åtgärder som möjliggör säker transport av litiumbatterier. Sådana åtgärder skulle kunna innefatta villkor för transport eller standarder för emballage som skulle kunna förhindra brandspridning från batteri till batteri eller cell till cell. Gränser avseende antalet celler och batterier tillåtna i fraktförsändelser måste också undersökas.

Med hänsyn till deras ekonomiska relevans, kan man genom att ta fram åtgärder för att säkert transportera litiumbatterier med flyg förhindra olyckor och potentiellt minska antalet odeklarerade transporter.

Denna upphandling är ett bidrag till att utarbeta standardprovning för föreslagna lösningar och att öka Europas inflytande genom att främja dessa på relevanta europeiska och internationella nivåer – såsom Easa och Icao.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se förfrågningsunderlaget.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se förfrågningsunderlaget.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2016
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/10/2016
Lokal tid: 10:30
Plats:

rue Demot 28, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid öppningsförfarandet men får endast representeras av högst 1 person. Vid öppningsförfarandets slut kommer ordföranden i öppningskommittén att ange namnen på anbudsgivarna och beslutet om varje mottaget anbuds godtagbarhet. Det pris som anges i anbudet kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/08/2016