Dostawy - 289052-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Anteny i reflektory

2020/S 119-289052

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL911
Adres pocztowy: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-908
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kluza-Kajka
E-mail: dzp@wat.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wat.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.wat.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR – 20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II"

Numer referencyjny: 26/WEL/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32352000 Anteny i reflektory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury i oprogramowania do wyposażenia „Pracowni przetwarzania informacji radiolokacyjnej CRR – 20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”, w skład której wchodzą:

a) serwery szafowe – 4 szt.;

b) system dyskowej pamięci masowej – 1 szt. (4 dyski SSD o pojemności 400 GB, 20 dysków HDD o pojemności 1.8 TB);

c) przełącznik sieciowy – 2 szt. (ilość portów Ethernet – min. 48);

d) stacje robocze – 20 szt. (procesor 4 – rdzeniowy, pamięć RAM min. 32 GB DDR4);

e) monitory LED o przekątnej ekranu min. 23 cale – 40 szt.;

f) laptop – 1 szt. (pamięć RAM min. 32 GB DDR4, dysk SSD 1024 GB, o przekątnej ekranu min. 15,6”);

g) zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. (moc rzeczywista min. 2 700 W);

h) konsola stelażowa – 1 szt. (płaski ekran TFT 17”);

i) szafa rack 19” – 1 szt., o min. liczbie slotów 42 i dopuszczalnym obciążeniu 1 000 kg;

j) przełącznik KWM – 1 szt. ze zdalnym dostępem do konsoli poprzez sieć TCP/IP i umożliwiający obsługę systemów Linux.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 044 646.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
32420000 Urządzenia sieciowe
30211000 Komputery wysokowydajne
30231300 Monitory ekranowe
30200000 Urządzenia komputerowe
30237280 Akcesoria zasilające
31213300 Szafy kablowe
30237200 Akcesoria komputerowe
38652100 Projektory
32523000 Urządzenia telekomunikacyjne
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
48620000 Systemy operacyjne
48610000 Systemy baz danych
48931000 Pakiety oprogramowania szkoleniowego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79632000 Szkolenie pracowników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury i oprogramowania do wyposażenia „Pracowni przetwarzania informacji radiolokacyjnej CRR – 20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”, w skład której wchodzą:

a) serwery szafowe – 4 szt.;

b) system dyskowej pamięci masowej – 1 szt. (4 dyski SSD o pojemności 400 GB, 20 dysków HDD o pojemności 1.8 TB);

c) przełącznik sieciowy – 2 szt. (ilość portów Ethernet – min. 48);

d) stacje robocze – 20 szt. (procesor 4 – rdzeniowy, pamięć RAM min. 32 GB DDR4);

e) monitory LED o przekątnej ekranu min. 23 cale – 40 szt.;

f) laptop – 1 szt. (pamięć RAM min. 32 GB DDR4, dysk SSD 1024 GB, o przekątnej ekranu min. 15,6”);

g) zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. (moc rzeczywista min. 2700 W);

h) konsola stelażowa – 1 szt. (płaski ekran TFT 17”);

i) szafa rack 19” – 1 szt., o min. liczbie slotów 42 i dopuszczalnym obciążeniu 1 000 kg;

j) przełącznik KWM – 1 szt. ze zdalnym dostępem do konsoli poprzez sieć TCP/IP i umożliwiający obsługę systemów Linux i Windows;

k) projektor 4K UHD – 2 szt. (rozdzielczość podstawowa min. 4K UHD 3 840 x 2 160);

l) zestaw nadawczo-odbiorczy do jednokierunkowego przesyłania danych – 1 szt.;

m) oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do prawidłowego działania oprogramowania obiektu CRR – 20 systemu Dunaj II;

n) oprogramowanie dydaktyczne umożliwiające tworzenie i uruchamianie scenariusza odbioru i nagrywania danych przetwarzanych w obiekcie CRR – 20;

o) montaż, instalacja oprogramowania CRR – 20 na serwerach i stacjach roboczych, konfiguracja serwerów oraz uruchomienie systemu;

p) szkolenie specjalistyczne dla kadry dydaktycznej i inżynierskiej WEL WAT.

Szczegółowe parametry techniczne i wymagania oraz warunki gwarancji i zamawianą ilość opisano w załączniku 3 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści i oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w pkt 2.8 SIWZ.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1b ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 060-143156
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR – 20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum: Lider: Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Filbico Sp. z o.o.
Miejscowość: Zielonka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 047 154.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 044 646.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 65 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert tj.: do 27.4.2020 do godz. 09.00.

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Pekao S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem: „Dostawa specjalistycznej aparatury i oprogramowania do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania informacji radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogramowanie obiektu CRR – 20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II””.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu;

b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na platformie w zakładce „Oferty” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT);

c) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.

2. Informacje dot. RODO znajdują się w pkt 19.2 SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik 1 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

a) formularz oferty;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2 do SIWZ;

e) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą – oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

f) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi taka okoliczność;

g) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020