Servicii - 289059-2017

26/07/2017    S141

Luxemburg-Luxemburg: Gestionare și asistență tehnice la locație

2017/S 141-289059

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2730
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Gestionare și asistență tehnice la locație.

Număr de referinţă: OIL.06/PO/2017/045.
II.1.2)Cod CPV principal
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul acoperă servicii de gestionare a clădirilor (articolele I şi II).

Articolul I: gestionare tehnică și asistență de rutină la locație. Asistența de rutină include acordarea de consiliere sau elaborarea de studii în domenii legate de tehnicile existente în clădiri, care necesită mai puțin de 50 de ore de prestări de servicii și/sau care nu recurge la expertiză sau competențe specifice.

Articolul II: asistență specifică. Aceasta include prestarea de servicii de consultanță sau elaborarea de studii în domenii legate de tehnicile existente în clădiri, care necesită peste 50 de ore de prestări de servicii și/sau care recurge la expertiză sau competențe specifice.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 730 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 730 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: credite administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2012/S 150-249929
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/09/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/10/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

bâtiment Ariane 01, bureau A1/072, 400, route d'Esch, L-1443 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Pentru informații suplimentare privind deschiderea ofertelor, a se consulta punctul I.7 din clauzele administrative.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/07/2017