Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 289060-2017

26/07/2017    S141    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Анализ на услугата с висока точност на EGNOS

2017/S 141-289060

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Пощенски адрес: avenue d'Auderghem 45
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2515
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Анализ на услугата с висока точност на EGNOS.

Референтен номер: 632/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Основен CPV код
73000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка анализира потенциалните нужди на потребителите от услуга с висока точност (HA) с оглед на добавената стойност на EGNOS (данни за EGNOS RIMS, полезен товар за излъчване по E5b честота на EGNOS GEO и др.), за да се определи при какво условие би било от полза да се изпълнява услуга с висока точност в рамките на периода 2020–2035 г. Анализът ще се съсредоточи върху определянето на изискванията на потребители и върху анализа на предоставяне на услугата и няма да оценява как да се осъществи техническата услуга на системно ниво.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38112100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя или всяко друго място, посочено в тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основните дейности на поръчката са следните:

1) анализ на конкурентния пейзаж в Европа и в чужбина, предоставяне на общ поглед върху това кои дружества/доставчици на услуги вече са активни в предоставянето на решения с висока точност във всяка потребителска област (напр. железопътен транспорт, мореплаване, изследвания, селско стопанство);

2) определяне на нуждите на потребителите от висока точност във всяка потребителска област и необходимото изпълнение на услугата. Изпълнителят ще анализа също и потенциалната нужда на потребителите от цялост, като диференциатор на услуга за критични приложения, изискващи своевременно откриване на потенциални грешки в оценките на позицията на потребителите;

3) определяне на най-взискателните изисквания на потребителите за услугата с висока точност и тяхното валидиране от група експерти в съответните области;

4) анализ на потенциалната схема за предоставяне на услуга с висока точност или чрез доставчика на услуги на EGNOS, или чрез специализирани доставчици на услуги и определяне на основните изисквания за услугата. Техническото проектиране на средството за предаване остава извън обхвата на настоящата поръчка;

5) определяне на конкретните стъпки за изпълнение, както и на график за оперативното въведение на услугата с висока точност на EGNOS;

6) анализ на разходите за и ползите от услуга с висока точност от гледна точка на потребителите и на доставчика на услуга с висока точност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Това действие ще бъде проведено по рамковата програма на ЕС за изследвания и развитие „Хоризонт 2020“ (H2020).
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2017
Местно време: 14:00
Място:

Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (02).

Адрес на офиса: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, трябва да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо на GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu поне 48 часа предварително. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител на оферента и да уточни името на лицето, което ще присъства при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3, тъй като информацията е предоставена в поканата за участие в търг.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2017