Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 289060-2017

26/07/2017    S141    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Analýza služeb EGNOS s vysokou přesností

2017/S 141-289060

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Poštovní adresa: avenue d'Auderghem 45
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2515
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Analýza služeb EGNOS s vysokou přesností.

Spisové číslo: 632/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Současná zakázka analyzuje potenciálních uživatelské potřeby pro službu s vysokou přesností („high accuracy“ – HA) s ohledem na přidanou hodnotu EGNOS (údaje EGNOS RIMS, umožnění užitečného zatížení k vysílání na frekvenci E5b na EGNOS GEO atd.) pro určení toho, za jakých podmínek by bylo prospěšné zavést služby HA v časovém horizontu 2020–2035. Analýza se zaměřuje na určení uživatelských požadavků a na analýzu poskytování služeb a nebude posuzovat technický způsob zavedení této služby na úrovni systému.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38112100
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele nebo kterékoliv jiné místo uvedené ve specifikacích nabídkového řízení.

II.2.4)Popis zakázky:

Hlavními činnostmi zakázky jsou následující:

1) analýza konkurenčního prostředí v Evropě a zahraničí, poskytnutí přehledu toho, které společnosti / kteří poskytovatelé služeb jsou aktivní v oblasti poskytování řešení o vysoké přesnosti v jednotlivých uživatelských oblastech (např. železniční, námořní doprava, průzkum, zemědělství);

2) určení potřeb uživatelů v případě vysoké přesnosti v každé uživatelské oblasti a služby, jejichž provedení je vyžadováno. Poskytovatel služeb musí rovněž analyzovat potřebu potenciální uživatelské potřeby týkající se integrity, jelikož diferenciátor služeb pro kritické aplikace vyžaduje včasnou detekci potenciálních chyb při odhadech polohy uživatelů;

3) vymezení nejnáročnější požadavků uživatelů týkajících se služby s vysokou přesností a jejich ověření skupinou odborníků v relevantních oblastech;

4) analýza potenciálního systému poskytování služby s vysokou přesností buďto prostřednictvím poskytovatele služeb EGNOS nebo prostřednictvím vyhrazených poskytovatelů služeb, a určení hlavních požadavků na služby. Technický návrh přenosového prostředku zůstává mimo rozsah současné zakázky;

5) stanovení konkrétních kroků realizace a harmonogramu pro provozní zavedení služby EGNOS s vysokou přesností;

6) analýza nákladů a přínosů služby s vysokou přesností z pohledu uživatelů a poskytovatele služby s vysokou přesností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Tato činnost se bude provádět na základě rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (H2020).
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/10/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 8 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/10/2017
Místní čas: 14:00
Místo:

Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Finanční správa vesmírných programů (02).

Adresa kanceláře: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit oprávněný zástupce každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu alespoň 48 hodin předem. Toto sdělení musí být podepsáno oprávněným úředníkem uchazeče a musí uvádět jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3, jelikož tyto informace jsou uvedeny ve výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/07/2017