There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 289113-2018

05/07/2018    S127

Poland-Miejsce Piastowe: Solar photovoltaic modules

2018/S 127-289113

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejsce Piastowe
Postal address: ul. Dukielska 14
Town: Miejsce Piastowe
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-430
Country: Poland
Contact person: Mariusz Ślusarczyk, Bartłomiej Bieszczad
E-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
Telephone: +48 134353012
Fax: +48 134309799
Internet address(es):
Main address: www.miejscepiastowe.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chorkówka
Postal address: Chorkówka 175
Town: Chorkówka
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-458
Country: Poland
E-mail: urzad@chorkowka.pl
Telephone: +48 134313083
Fax: +48 134386934
Internet address(es):
Main address: www.chorkowka.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.miejscepiastowe.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Gmina Miejsce Piastowe
Postal address: ul. Dukielska 14
Town: Miejsce Piastowe
Postal code: 38-430
Country: Poland
Contact person: Mariusz Ślusarczyk
E-mail: mslusarczyk@miejscepiastowe.pl
Fax: +48 134309799
NUTS code: PL821 Krośnieński
Internet address(es):
Main address: www.miejscepiastowe.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasąna terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Reference number: GP.271.1.6.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie

Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka.

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na tereniegmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
09332000 Solar installation
45300000 Building installation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 107 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 zestawów. Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Części I oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury (PSOKS) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (PGI) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: tak

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
45260000 Roof works and other special trade construction works
45261215 Solar panel roof-covering work
45300000 Building installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 598 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 296 zestawów, w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 302 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Część II oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym jest dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych (PMMF) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego (PWWMFF) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: tak

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 270 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621220 Central-heating boilers
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45400000 Building completion work
44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
45321000 Thermal insulation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż 181 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 szt. kotłów, w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 74 szt. kotłów: Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia- Dokumentacja techniczna Części III oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Sprawność kotła na biomasę (PSK) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: tak

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 69 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w Rozdział VI SIWZ

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie Części I zamówienia:

Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz

Z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, które obejmowało min. 100 instalacji (zestawów) i było realizowane w ramach jednego kontraktu lub wykonanie instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy min 200 kW w ramach max. 5 kontraktów.

b) w zakresie Części II zamówienia:

Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz

Z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 50 instalacji w ramach jednego kontraktu lub instalacji fotowoltaicznych ON-Grid o łącznej mocy minimum 150 kW w ramach max. 3 kontraktów.

c) w zakresie Części III zamówienia:

Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz

Z montażem kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z układem automatycznego podawania paliwa o mocy minimum 200 kW w ramach jednego kontraktu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dysponował osobami spełniającymi wymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:

a) w zakresie Części I zamówienia:

1. Koordynator Techniczny – (1) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik budowy / kierownik robót na zadaniach polegających na montażu instalacji kolektorów słonecznych.

2. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej (2) osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie i kwalifikacje do montażu kolektorów słonecznych.

3. Kierownik robót – (1) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

b) w zakresie Części II zamówienia:

1. Koordynator Techniczny - (1) osoba, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót co najmniej 3 lat, w tym doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót na zadaniach polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych.

2. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej (4) cztery osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji fotowoltaicznych.

3. Kierownik robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

b) w zakresie Części III zamówienia:

1. Koordynator Techniczny – (1) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik budowy/kierownik robót na zadaniach polegających na montażu kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym układem podawania paliwa.

2. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej (2) osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie i kwalifikacje do montażu kotłów opalanych biomasą.

3. Kierownik robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z Wykonawcą zostały określone we Wzorach umów odpowiednio dla Części I, II i III zamówienia, które stanowią Załączniki do SIWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/08/2018
Local time: 10:15
Place:

Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, Pok. nr 209.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”.

JEDZ składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie z badaczy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

Powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6a do SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22458780
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2018