Dostawy - 289122-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

2020/S 119-289122

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
Adres pocztowy: al. Niepodległości 190
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-608
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Tel.: +48 225926420

Adresy internetowe:

Główny adres: www.krus.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia rolnicze

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa (zakup) systemu kadrowo-płacowego wraz z usługami utrzymania i rozwoju

Numer referencyjny: 0000-ZP.261.13.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48450000 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa (zakup) systemu kadrowo-płacowego (dalej zwanego System HR-KP) wraz z usługami wdrożenia, utrzymania i rozwoju, zapewniającymi jego nieprzerwane i bezawaryjne działanie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 504 065.04 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa (zakup) systemu kadrowo-płacowego (dalej zwanego System HR-KP) wraz z usługami wdrożenia, utrzymania i rozwoju, zapewniającymi jego nieprzerwane i bezawaryjne działanie.

2. Realizacja niniejszego zamówienia będzie przebiegać w następujący sposób:

— wdrożenie i uruchomienie produkcyjne Systemu HR-KP,

— po zrealizowaniu wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego Systemu HR-KP, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu HR-KP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry utrzymaniowe SLA usługi utrzymania systemu (Ku) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba konsultacji merytorycznych w okresie realizacji umowy (Kg) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. sekcji II 2.5 – Zamawiający określił w SIWZ 3 kryteria dot. ceny o łącznej wadze 60 %: cena za wdrożenie i uruchomienie (Kw) o wadze: 30 %, cena ryczałtu miesięcznego (Kc) o wadze 20 %, cena za 1 roboczogodzinę

Modyfikacji fakultatywnych (Kr) o wadze 10 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 198-480699
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa (zakup) systemu kadrowo-płacowego wraz z usługami utrzymania i rozwoju

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dr IT Warszawa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 200
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-486
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 504 065.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 880 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą Formularz oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozp. wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązany będzie przedstawić dokumenty wskazane w sekcji III.1.1) odnoszące się do tych podmiotów,

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązany będzie przedstawić dokumenty wskazane w sekcji III.1.1)odnoszące się do tych podmiotów,

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

5. W zakresie części IV JEDZ, Sekcja α – Wykonawca może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie wypełniać dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Termin związania ofertą – 60 dni.

9. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000 PLN, przed upływem terminu składania ofert, na warunkach określonych w SIWZ.

12. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia procesu wprowadzania do systemu nowo zatrudnionego pracownika (od zatrudnienia do zwolnienia). Próbka musi zostać przygotowana i złożona zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SIWZ.

13. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadził dialog techniczny. Informacje o przeprowadzonym dialogu są dostępne na stronie

Internetowej Zamawiającego – link: https://zamowienia.krus.gov.pl/zamowienie-publiczne/ogloszenie-o-dialogutechnicznym/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020