Dostawy - 289142-2016

20/08/2016    S160

Polska-Kościerzyna: Maszyny przemysłowe

2016/S 160-289142

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Mała Kolejowa 4
Miejscowość: Kościerzyna
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Czucha
E-mail: a.graszk@ronkowski.eu
Tel.: +48 601320632
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ronkowski.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.ronkowski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.ronkowski.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.ronkowski.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja wyrobów tarczanych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa środków trwałych centrum obróbczego wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych – centrum obróbczego wraz z oprogramowaniem – 1 szt. na potrzeby projektu firmy Ronkowski Fabryka Okien

i Drzwi Spółka Akcyjna realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorstwa”, działanie 2.2 „Inwestycje profilowane”, poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 208 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna

83-400 Kościerzyna

ul. Mała Kolejowa 4.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum obróbczego wraz oprogramowaniem 1 szt.

18 kW / od 8.000 do 18.000 obr/min w cyklu S1

21,6 kW / od 8.000 do 18.000 obr/min w cyklu S6

Max. PPrędkość obrotowa: 24.000 obr/min

Zespół roboczy z 5-cioma interpolowanymi osiami

Pole pracy nie mniejsze niż:

— w osi X 6 320 mm,

— w osi Y 1 600 mm,

— w osi Z 425 mm.

Automatyczne pozycjonowany stół roboczy

Oprogramowanie przygotowane do integracji ze środowiskiem ProLogic, pozwalające na: projektowanie wyrobu finalnego i definiowanie jego operacji obróbczych, definiowanie ustawień stołu roboczego – program konstrukcyjny

Automatyczne terowanie obróbki i stołu w 5-ciu osiach

Program do modelowania, pozwalający na tworzenie rysunków 2D oraz trójwymiarowych modeli

Zainstalowany program w maszynie do grawerowania w 3D.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 208 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 2 „Przedsiębiorstwa”, działanie 2.2 „Inwestycje profilowane”, poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych dostaw w okresie trzech lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, tj. wykonania 1 dostawy centrum obróbczego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Sposób rozliczenia:

1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.

2) Zamawiający przewiduje wypłaty częściowe na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz przedpłaty na podstawie faktur zaliczkowych w wysokości:

— 20 % wartości łącznej kwoty umownej tytułem zaliczki płatne w chwili zawarcia Umowy,

— 20 % łącznej kwoty umownej w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

— 40 % łącznej kwoty umownej płatne w ciągu 7 dni po pozytywnym wyniku testu akceptacji, przed wysyłką maszyny

— 20 % łącznej kwoty umownej, płatne w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru maszyny przez uprawnione do tego osoby (zakończenia montażu, rozruchu technologicznego i przeszkolenia z obsługi maszyny) na podstawie wystawionej faktury końcowej.

3) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zama.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2016
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2016
Czas lokalny: 09:01
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

8. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę

w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2016