Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 289169-2021

09/06/2021    S110

Danmark-København: Transport af affald

2021/S 110-289169

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Afatek A/S
CVR-nummer: 15105909
Postadresse: Selinevej 18
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Dyhr-Jensen
E-mail: sdj@afatek.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.afatek.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=eepgjcokvz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet selskab
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldsbehandling og genanvendelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Transport af forbrændingsslagge fra I/S REFA

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK") varetager i dag transport, oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse for en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Slagge fra forbrændingsanlæggene sorteres for jern og metaller på AFATEK´s slaggeplads på Selinevej (i det følgende kaldet Selinevej) i København.

Desuden foretages der oplag af slagge på AFATEK’s plads i Næstved.

Nærværende udbud omfatter udbud af kontrakt om transport af forbrændingsslagge fra forbrændingsanlægget hos I/S REFA i Nykøbing Falster (i det følgende benævnt ”REFA”) til AFATEK’s slaggeplads på Selinevej i København eller til AFATEK’s slaggeplads på Elektrovej i Næstved. Som udgangspunkt skal forbrændingsslaggen transporteres til slaggepladsen på Selinevej.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513400 Bortskaffelse af aske
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen omfatter afhentning af ca. 21 500 ton pr. år forbrændingsslagge hos I/S REFA i Nykøbing Falster med transport til AFATEK’s slaggepladser, beliggende på Selinevej i København og på Elektrovej i Næstved. Det påregnes, at forbrændingsslaggen som udgangspunkt skal køres til slaggepladsen på Selinevej i København.

Ydelsen omfatter desuden læsning af slagge i container/lad/kærre på anlægget hos REFA.

Chaufføren skal kunne betjene en hos REFA installeret traverskran. Der skal således påregnes uddannelse af chauffører i betjening af kranen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

AFATEK har 2 optioner på forlængelse af aftalen, således at AFATEK op til 2 gange er berettiget til at forlænge aftalen med 12 måneder (i alt 24 måneder).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

AFATEK har 2 optioner på forlængelse af aftalen, således at AFATEK op til 2 gange er berettiget til at forlænge aftalen med 12 måneder (i alt 24 måneder).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/07/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. håndhævelseslovens §7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021