Services - 289266-2021

09/06/2021    S110

Danmark-Haderslev: Bortskaffelse af slam

2021/S 110-289266

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Provas-Haderslev Spildevand A/S
CVR-nummer: 32882277
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Staub
E-mail: mast@provas.dk
Telefon: +45 51518595
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/157491319.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/157491319.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/157491319.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Provas Haderslev Spildevand A/S - tømning af slammineraliserins-anlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90513900 Bortskaffelse af slam
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Provas A/S ønsker at indgå aftale på opgravning og tømning af slammineraliseringsanlæg (i det følgende benævnt slambede), samt efterfølgende bortskaffelse af slammet og evt. tagrør, samt myndighedsdokumentation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513700 Transport af slam
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I 2021 tømmes anlægget i Skrydstrup og i 2022 tømmes anlægget i Sommersted. For hvert anlæg er der tale om 6 bassiner, som alle skal tømmes.

Slambedene der ønskes opgravet og tømt, er ikke på nuværende tidspunkt i drift. Som udgangspunkt skal slamanlægget ikke nedlægges, og der ønskes kun tilbud på opgravning, tømning samt bortskaffelse af slam og tagrør, samt myndighedsdokumentation på dette.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen kriterier fastsat.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i evt. konsortie.

— Finansielle nøgletal: Tilbudsgiveren skal oplyse soliditetsgrad for de det seneste regnskabsår.

Soliditetsgraden skal som minimum have været 10 % i det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden skal som minimum have været 10 % i det seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i et eventuelt konsortie.

Referenceliste. Referencelisten skal indeholde oplysninger om det leverede, kontrakt-sum eller omsætning, kontraktperiode, kundens navn og kontaktperson hos kunden, som oplysningerne kan verificeres hos. Såfremt der anvendes underentreprenør skal det fremgå, hvilke af referencerne som tilhører underentreprenøren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste indeholdende minimum én sammenlignelig reference fra de 3 seneste år. Med sammenlignelig reference menes i denne sammenhæng, at opgaven skal have indeholdt følgende discipliner:

— afgravning af slambede/slammineraliseringsanlæg

— bortskaffelse af A-slam

— bortskaffelse af C-slam.

Der accepteres i den forbindelse, at disciplinerne er fordelt på flere referencer, så længe de blot fremgår én gang. Det er eksempelvis muligt at supplere en reference, som indeholder afgravning af slambede og bort-skaffelse af A-slam med en anden reference som indeholder bortskaffelse af C-slam.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/07/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/07/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021