Leveringen - 289295-2020

22/06/2020    S119

Polen-Piaseczno: Elektriciteit

2020/S 119-289295

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-255932)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Postadres: ul. Kościuszki 5
Plaats: Piaseczno
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-500
Land: Polen
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Telefoon: +22 7017654
Fax: +22 7017692
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.piaseczno.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej na lata 2021–2022.

Referentienummer: Spr. 46/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gm. Piaseczno w okresie 24 miesięcy począwszy od 1.1.2021. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 346 szt. dla zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej, dla których płatnikiem jest Gmina Piaseczno; 118 szt. dla zasilania budynków, dla których płatnikiem są Gmina Piaseczno, C.K. w Piasecznie, B. P. w Piasecznie, GOSiR w Piasecznie, Przedszkole nr 1 w Piasecznie, Przedsz. nr 2 w Piasecznie, Przedsz. nr 3 w Piasecznie, Przedsz. nr 4 w Piasecznie, Przedsz. nr 5 w Piasecznie, Przedsz. nr 6 w Głoskowie, Przedsz. nr 7 w Zalesiu Górnym, Przedsz. nr 8 w Piasecznie, Przedsz. nr 9 w Piasecznie, Przedsz. nr 10 w Piasecznie, Przedsz. nr 11 w Piasecznie, SP nr 1 w Piasecznie, SP nr 2 w Piasecznie, SP nr 3 w Piasecznie, SP nr 5 w Piasecznie, SP w Głoskowie, SP w Zalesiu Górnym, SP w w Chylicach, SP w Jazgarzewie, SP w Józefosławiu, SP w Złotokłosie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-255932

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
In plaats van:

Wykonawca musi udokumentować posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A.

Te lezen:

Wykonawca musi udokumentować posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. bądź oświadczenie o posiadaniu obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A.

Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – zgodnie z pkt 6.1 SIWZ.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.3 SIWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z pkt 6.4 SIWZ.

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...); w tym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. – zgodnie z pkt 6.5 SIWZ.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z pkt 6.6 SIWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z pkt 6.7 SIWZ.

8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z pkt 5.5 SIWZ.

9. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ, zgodnie z zasadami pkt 6.10 SIWZ.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie zostały określone w pkt 6.16 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Formy składania wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia – Załącznik nr C do specyfikacji.

Te lezen:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – zgodnie z pkt 6.1 SIWZ.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.3 SIWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z pkt 6.4 SIWZ.

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...); w tym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. bądź oświadczenie o posiadaniu obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A.– zgodnie z pkt 6.5 SIWZ.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z pkt 6.6 SIWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z pkt 6.7 SIWZ.

8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z pkt 5.5 SIWZ.

9. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ, zgodnie z zasadami pkt 6.10 SIWZ.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie zostały określone w pkt 6.16 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Formy składania wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia – załącznik nr C do specyfikacji.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: