Usługi - 289319-2021

Submission deadline has been amended by:  337821-2021
09/06/2021    S110

Polska-Sosnowiec: Usługi gospodarki ściekowej

2021/S 110-289319

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie i konserwację obiektów przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca.

Numer referencyjny: WZP.271.1.27.2021.UM
II.1.2)Główny kod CPV
90480000 Usługi gospodarki ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację obiektów przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ wraz z Wykazem obiektów objętych usługą i specyfikacją techniczną - Załącznik nr 3a do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

4. Zakres zamówienia podobnego obejmuje powtórzenie podobnych usług objętych zamówieniem podstawowym w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów przepompowni wód deszczowych objętych miesięcznym ryczałtem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację obiektów przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

− sporządzonej nie wcześniej inż. 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2.1 pkt 1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 powyżej. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2.2 stosuje się.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2.2 pkt 1 oraz pkt 3) powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 2.2. oraz 2.3 powyżej stosuje się odpowiednio.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnych wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat usługę lub usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, obejmujące łącznie utrzymanie co najmniej 6 obiektów przepompowni wód deszczowych, w tym jeden obiekt z pompami o mocy pow. 50kW i jeden obiekt wyposażony w czerpadła śrubowe; każda z wykazanych usług winna trwać nieprzerwanie przez okres 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej.

2)skieruje do realizacji zamówienia

a)jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad osobami wykonującymi pracę

Z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych posiadającą świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV „D”;

b)cztery osoby bezpośrednio wykonujące prace związane z konserwacją urządzeń elektrycznych posiadające świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV „E”, w tym:

— dwie osoby posiadające kwalifikacje przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w Grupie 1, pkt 2, 4 i 10 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— dwie osoby posiadające kwalifikacje przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w Grupie 2, pkt 6 i 10 Załącznika nr 1 do Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w spr. szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828).

c)jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kier. robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) (dalej: ustawy: "PB") i Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w spr. przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) (Dalej: RMIiR) lub im odpowiadające, ważne upr. budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obow. przep.;

d)jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy PB i RMIiR) (lub im odp., ważne upr. bud., które zostały wydane na podstawie wcześniej obow. przep. Zam. nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji opisanych powyżej. W przypadku osób, które nabyły upr. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy PB, z uwzględnieniem postanowień ust. z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. 2020 r., poz. 220, ze zmi.).

3)będą mu dostępne następujące narzędzia i urządzenia techniczne:

a)samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej posiadający:

— Zbiornik - Zbiornik stalowy wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10m3. Pojemności komory szlamowej minimum 6m3,

— Recykling - Recykling powinien zawierać: a) pompę obiegową o wydajności umożliwiającej ciągłą pracę urządzenia, b) trzystopniowy samoczyszczący system filtracji

Możliwość pracy w warunkach zimowych do minimum –15 o C. Instalacja musi być chroniona przed działaniem niskich temperatur podczas pracy, jak również w czasie przejazdu i postoju.

— Układ ciśnieniowo - płuczący - Pompa o wydajności minimum 330 l/min i ciśnieniu od minimum 140 bar. Wąż o długości minimum 120 mb,

— Układ ssący a) pompa ssąca rotacyjno-ciśnieniowo-próżniowa o wydajności od 1200 m3/h, b) wąż gumowy DN100 zakończony rurą ssącą o długości nie mniejszej niż 3m, całkowita długość węża po złączeniu minimum 20 mb, c) głębokość ssania – minimum do 6 m

— Oprzyrządowanie

Wyposażenie w zestaw głowic czyszczących do czyszczenia kanałów o średnicy od f200;

b) samochód lub ciągnik z przyczepą – wyposażonymi w plandeki zabezpieczające przed zanieczyszczaniem środowiska (podczas transportu odpadów z miejsca ich zgromadzenia do miejsca unieszkodliwiania);

c) wciągarka ręczna lub mechaniczna;

d) awaryjna pompa do wypompowywania ścieków deszczowych zarówno ze zbiorników retencyjnych jak i ze studni o parametrach co najmniej:

— moc – minimum 4 kW,

— wydajność – minimum 32 m3/h,

— wysokość podnoszenia – 12,5 m słupa wody.

e) kosiarka;

f) agregat prądotwórczy o mocy minimum 6,5 kW.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:

a) cena brutto (waga - 60 %)

b) długość okresu gwarancji udzielonej na realizację poszczególnych zadań dodatkowych niezbędnych do wykonania w przypadku wystąpienia awarii (waga - 20 %)

c) czas reakcji na podjęcie prac związanych z usunięciem awarii (waga - 20 %)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę we wszystkich kryteriach oceny.

2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

3. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 ust. 1 ustawy Pzp (opis w rozdz. I pkt 12 SWZ).

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępna pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wraz z Tabelami wyceny przedmiotu zamówienia sporządzonymi zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ – bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów oraz Załącznikiem nr 2a do SWZ – zakres rzeczowy dotyczący zadań dodatkowych niezbędnych do wykonania w przypadku awarii przepompowni wód deszczowych nie objętych ryczałtem miesięcznym.

2.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ.

3.Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.2 SWZ należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.2 SWZ składają odrębnie:

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

1) tabele wyceny stanowiące załącznik nr 2 oraz załącznik nr 2a do SWZ;

2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.2 SWZ;

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.3 SWZ;

5) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy;

6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:

— postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,

— wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

— ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.

b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Sekretariat Departamentu Odwoławczego
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Cd. z sekcji VI.3) niniejszego ogłoszenia:

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

7. Zapisy rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.4) SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Zapisy rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.3) i pkt 1.6.4), pkt 1.7 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

10. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

13. Informacje o ochronie danych osobowych zebranych przez Zamaw. w toku postępowania zawarte są w rozdz. I ust. 17 SWZ.

14. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamaw. przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-509 ustawy Pzp).

15. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

16. Projektowane postanowienia umowne, określające warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamów. publ. zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

17. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w PPU - Załącznik nr 8 do SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2021