Usługi - 289374-2020

22/06/2020    S119

Polska-Oświęcim: Usługi inżynieryjne

2020/S 119-289374

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Adres pocztowy: ul. St. Wyspiańskiego 10
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ganobis-Całus
E-mail: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Tel.: +48 338449734 / +48 33449713
Faks: +48 338449600
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiat.oswiecim.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.powiat.oswiecim.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”

Numer referencyjny: SZP.272.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostek ewidencyjnych: Brzeszcze – miasto, Brzeszcze – obszar wiejski i Chełmek – obszar wiejski w podziale na 2 części:

— Część 1 – obejmuje jednostki ewidencyjne: Brzeszcze – miasto i Brzeszcze obszar wiejski,

— Część 2 – obejmuje jednostkę ewidencyjną: Chełmek – obszar wiejski. Praca każdej z części zostanie wykonana w dwóch etapach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – Brzeszcze miasto i obszar wiejski

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL21A

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostek ewidencyjnych: Brzeszcze – miasto, Brzeszcze – obszar wiejski.

Praca zostanie wykonana w dwóch etapach:

Etap I obejmować będzie inicjalne pozyskanie danych ewidencyjnych z PODGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących z PZGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących spoza PZGiK, wykonanie porównania danych EGiB oraz działań naprawczych, wykonanie prac terenowych oraz pomiarów geodezyjnych, analiza i wyjaśnienie kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości, przeprowadzenie ustaleń granic działek ewidencyjnych, opracowanie danych oraz uzupełnienie roboczej bazy danych o pozyskane dane EGiB oraz wykonanie ostatecznego porównania danych EGiB.

Etap II obejmować będzie przygotowanie i udział w wyłożeniu projektu operatu ewidencyjnego, rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń wniesionych na wyłożeniu, wprowadzenie danych do produkcyjnej bazy danych PZGiK, harmonizacja bazy danych EGiB z bazami danych BDOT500 i GESUT.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalnoprawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają Warunki Techniczne stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

2) udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego ewidencji oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez strony.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów stanowiących załącznik 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 531
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

− data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy – orientacyjnie: wrzesień 2020 r;

− data zakończenia: 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w tym:

• etap I do 390 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

• etap II do 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tys. zł).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – Chełmek obszar wiejski

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL21A

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostki ewidencyjnej: Chełmek – obszar wiejski. Praca zostanie wykonana w dwóch etapach: Etap I obejmować będzie inicjalne pozyskanie danych ewidencyjnych z PODGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących z PZGiK, pozyskanie, weryfikacja oraz rejestracja danych i dokumentów pochodzących spoza PZGiK, wykonanie porównania danych EGiB oraz działań naprawczych, wykonanie prac terenowych oraz pomiarów geodezyjnych, analiza i wyjaśnienie kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości, przeprowadzenie ustaleń granic działek ewidencyjnych, opracowanie danych oraz uzupełnienie roboczej bazy danych o pozyskane dane EGiB oraz wykonanie ostatecznego porównania danych EGiB. Etap II obejmować będzie przygotowanie i udział w wyłożeniu projektu operatu ewidencyjnego, rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń wniesionych na wyłożeniu, wprowadzenie danych do produkcyjnej bazy danych PZGiK, harmonizacja bazy danych EGiB z bazami danych BDOT500 i GESUT.

Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalnoprawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają Warunki Techniczne stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

2) udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego ewidencji oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez strony.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – zawarto we wzorach umów stanowiących załącznik 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 531
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

− data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy - orientacyjnie: wrzesień 2020 r;

− data zakończenia: 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w tym:

• Etap I do 390 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

• Etap II do 531 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (pięć tys. zł).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ), że:

− dla części 1 zamówienia:

• w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy, polegającą na modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z geodezyjnym pomiarem terenowym budynków na obszarze objętym oddziaływaniem szkód górniczych wynikających z podziemnej eksploatacji górniczej, a zakres prac obejmował nie mniej niż 6 000 budynków;

− dla części 2 zamówienia:

• w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy, polegającą na modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z geodezyjnym pomiarem terenowym budynków, a zakres prac obejmował nie mniej niż 1500 budynków.

Uwaga !!!

W przypadku gdy wymagane dla potwierdzenia doświadczenia zawodowego usługi, są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres usług, należy wykazać i podać tylko wartości brutto dotyczące usług, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Uwaga !!!

W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w celu wykazania się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu dla tych części, wystarczającym będzie, że wykaże spełnienie warunku określonego dla części o wyższej wartości spośród przedmiotowych części.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

− dla części 1 i 2 zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ), że dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu 2 – rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Uwaga !!!

Warunek kadry technicznej dotyczy każdej z 2 części zamówienia odrębnie. Oznacza to, iż Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną części zamówienia winien wykazać, że dysponuje odpowiednią liczbą osób odrębnie dla każdej z części.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoba/osoby muszą posiadać aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu 2 – rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzory umów stanowią odpowiednio dla każdej z części zamówienia – załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 Pzp w sposób i na warunkach opisanych w § 14 wzorów umów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, POLSKA pok. 120 – I piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę względem którego zachodzić będą przesłanki wykluczenia określone w art, 24 ust. 1, pkt 12–23 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art, 24 ust. 5 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę wraz z ofertą (...)

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu, w formie JEDZ – stanowiące załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ.

Dokument JEDZ składają również:

1) Wykonawcy którzy udostępniają zasoby zgodnie z art. 22a Pzp (...) ;

2) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (...) .

2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia

(...)

B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, (dotyczy każdej z części zamówienia):

1. art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp (spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

1) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – (na formularzu wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ) (...).

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (...) (na formularzu wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ).

2. art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp (brak podstaw wykluczenia):

1) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp,

(...)

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. art. 22 Pzp (poleganie na zdolnościach innych podmiotów):

— Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.

22a Pzp, przestawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt B.2. 1–3 SIWZ (...).

C. Wykaz oświadczeń, składanych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (...) (dotyczy każdej części zamówienia): Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – (na formularzu wg wzoru – zał. nr 6 do SIWZ) (...) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępne na ePUAP (Elektronicznej Skrzynko Podawczej-nazwa-Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu. Zamawiający informuje, że:

— nie będzie zawierał umowy ramowej, – nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, -nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

– nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 6 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.p
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020