Usługi - 289453-2020

Submission deadline has been amended by:  340313-2020
22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 119-289453

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Antos
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848007

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury Południe

Numer referencyjny: 2612.7.2020.WA
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie na okres 12 miesięcy wsparcia serwisowego opartego o świadczenia producenta (producentów) sprzętu i oprogramowania rozwiązania typu „Cloud” (prywatnej chmury obliczeniowej RON-PChO) zlokalizowanego w trzech data center Zamawiającego wraz z usługą szkolenia:

— zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie na okres 12 miesięcy wsparcia serwisowego opartego o świadczenia producenta (producentów) sprzętu i oprogramowania rozwiązania typu „Cloud” (prywatnej chmury obliczeniowej RON-PChO) zlokalizowanego w trzech data center Zamawiającego wraz z usługą szkolenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

— cena 60 %,

— reakcja serwisu na zgłoszony problem 40 %.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej III stopnia, potwierdzającego zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z póżń. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie (dla każdego rozwiązania a.1 i a.2 usługi (umowy) polegające na dostawie, konfiguracji i serwisie na terenie Unii Europejskiej w zakresie:

a.1 platformy wirtualizacji poziomu, co najmniej VCE Vblock serii 700 lub środowiska konwergentnego, każdej o wartości nie niższej niż 1 000 000 000 PLN* (słownie: jeden milion złotych) brutto w ramach jednego zadania, opartego o komponenty, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usugi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

— sprzętowe: Cisco Nexus seria 7000, Cisco serwery blade seria B200 lub B400 lub C220, macierz dyskową typu Enterprise EMC Vmax serii 20k lub 40k, urządzenia replikacji danych EMC Recovery Point,

— oprogramowanie: Vmware Vsphere, Vcenter, system zarządzania i orkiestracji EMC UIM/P lub Cisco UCS Director.

a.2. macierzy obiektowych służących wdrożeniu mechanizmów archiwizacji, obsługujących przestrzeń dyskową min 5 PB, każdej o wartości nie niższej niż 1 000 000 000 PLN* (słownie: jeden milion złotych) brutto w ramach jednego zadania, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

b) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia zespołem osób z wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem oraz kwalifikacjami do realizacji zamówienia, czyli odpowiednio:

b.1 co najmniej jednym certyfikowanym inżynierem VCE o specjalności Deployment and Implementation, uprawnionym do montażu, rozbudowy, konfiguracji i serwisowania platform wirtualizacji serii 700, posiadającym co najmniej dwu (2) letnie doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów opartych o konwergentne platformy przetwarzania i magazynowania danych;

b.2 co najmniej jednym certyfikowanym inżynierem Cisco CCIE w specjalności routing and switching, posiadającym co najmniej dwu (2) letnie doświadczenie w pracy ze sprzętem sieciowym Cisco;

b.3 co najmniej jednym certyfikowanym inżynierem Vmware Certified Professional do wersji min. 6, posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z oprogramowaniem Vmware;

b.4 co najmniej jednym certyfikowanym inżynierem DellEMC (dawniej EMC), posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z produktami macierzowymi;

b.5 co najmniej jednym certyfikowanym inżynierem Hitachi Data Systems Qualified Professional – Content Platform Installation, posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy przy systemach macierzy obiektowych Hitachi Content Platform;

b.6. co najmniej jednym certyfikowanym inżynierem Hitachi Vantara Certified Specialist – Content Platform Implementation, posiadającym co najmniej dwu (2) letnie doświadczenie w pracy przy systemach macierzy obiektowych Hitachi Content Platform;

c) każda z osób, o których mowa w ust. 5.1. pkt 3, lit. b), biorących udział w realizacji umowy, musi posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „Tajne” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w tym międzynarodowych (NATO i Unii Europejskiej) (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2019 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 742 z późn. zm.).

d) Wymagania opisane powyżej w lit a.1 i a.2 muszą być spełnione łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

e) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji (kompetencji), o których mowa powyżej pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych dla każdej funkcji.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ i zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.

2. IPU zawierają zmiany przewidziane w SIWZ, które określają zakres, warunki i możliwości wprowadzania tych zmian.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, POLSKA, budynek nr 30, pokój 216.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Siedziba Zamawiającego zlokalizowana jest na terenie obiektu zamkniętego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo przez Biuro Przepustek. Wykonawcy chcący wziąć udział w otwarciu ofert powinni uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki (wymagany dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość) oraz czas dotarcia do siedziby CZC SZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenie wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych:

1) w zakresie przesyłania korespondencji – poprzez Portal Zamówień Publicznych Zamawiającego http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/. Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji;

2) w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert – poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ orazePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

5. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co złożone oferty. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzi do zakłócenia konkurencji.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26, ust. 1 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) kopię aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej III stopnia, potwierdzającego zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z póżń. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów;

b)wykazu wykonanych usług – par. 2, ust. 4, pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów;

c) wykazu osób – 2 ust. 4, pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów. Ponadto Wykonawca w zakresie zgodnym z wymogami określonymi SIWZ dla osób wskazanych w wykazie, przed podpisaniem umowy winien złożyć:

— aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w tym międzynarodowych (NATO i Unii Europejskiej) (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2019 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 742 z późn. zm.).

2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5, pkt 1, pkt 4–6 i 9 rozporządzenia ws. dokumentów;

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5, pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws. dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia ws. dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późń. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 poz 1986 i 2215 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020