Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 289511-2019

21/06/2019    S118

België-Brussel: Producten voor schoonmaken en poetsen

2019/S 118-289511

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251580)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 0407.693.968_586089
Postadres: Guimardstraat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Telefoon: +32 25070602
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.doko.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343124

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten

Referentienummer: VZW DOKO-2019-SDW04-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in 1e orde, en daarnaast;

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten;

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in 2e en 3e orde.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251580

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie 3: Referentie DOKO-2019-SDW04

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten.

1) Rechtzetting bijlage B bestek DOKO-2019-SDW04: in bijlage B ontbrak in kolom 2 bij sommige producten de door ons gevraagde eenheden. Dit is nu aangepast in kolom 2 van “bijlage B rectificatie 3”;

2) Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW04 alinea 158 en 159. Volgende tekst wordt aangepast:

(a) Post 17: vaatwastabletten voor huishoudelijke toestellen. Stalen indienen;

(b) Post 18: spoelglansmiddel voor de vaatwasmachine voor huishoudelijke toestellen. Stalen indienen.

3) Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW04 alinea 179. Volgende tekst wordt aangepast:

Producten die ingrediënten bevatten die 1 of meerdere van de volgende H zinnen bevatten worden uitgesloten (als ze meer dan 0,01 % van het gewicht van het eindproduct uitmaken):

— H300 Dodelijk bij inslikken,

— H301 Giftig bij inslikken,

— H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt,

— H310 Dodelijk bij contact met de huid,

— H311 Giftig bij contact met de huid,

— H330 Dodelijk bij inademing,

— H331 Giftig bij inademing,

— H340 Genetische schade veroorzaken,

— H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade,

— H350 Kan kanker veroorzaken,

— H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing,

— H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker,

— H360F Kan de vruchtbaarheid schaden,

— H360D Kan het ongeboren kind schaden,

— H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind,

— H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Verdacht van het schaden van het ongeboren kind,

— H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Verdacht van het verminderen van de vruchtbaarheid,

— H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden,

— H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden,

— H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden,

— H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding,

— H370 Veroorzaakt schade aan organen,

— H371 Kan schade aan organen veroorzaken,

— H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling,

— H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling,

— H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen,

— H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen,

— H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen,

— H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen,

— H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben,

— EUH070 Giftig bij oogcontact,

— H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken,

— H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken (uitgezonderd enzymen).

Behalve voor oppervlakteactieve stoffen die zijn ingedeeld als H400 zijn toegestaan op voorwaarde dat de concentratie in het product minder dan 25% M bedraagt, waarbij M de vermenigvuldigingsfactor is die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.