Leveringen - 289511-2019

21/06/2019    S118

België-Brussel: Producten voor schoonmaken en poetsen

2019/S 118-289511

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251580)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 0407.693.968_586089
Postadres: Guimardstraat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Telefoon: +32 25070602
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.doko.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343124

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten

Referentienummer: VZW DOKO-2019-SDW04-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in 1e orde, en daarnaast;

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten;

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in 2e en 3e orde.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251580

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie 3: Referentie DOKO-2019-SDW04

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten.

1) Rechtzetting bijlage B bestek DOKO-2019-SDW04: in bijlage B ontbrak in kolom 2 bij sommige producten de door ons gevraagde eenheden. Dit is nu aangepast in kolom 2 van “bijlage B rectificatie 3”;

2) Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW04 alinea 158 en 159. Volgende tekst wordt aangepast:

(a) Post 17: vaatwastabletten voor huishoudelijke toestellen. Stalen indienen;

(b) Post 18: spoelglansmiddel voor de vaatwasmachine voor huishoudelijke toestellen. Stalen indienen.

3) Rechtzetting bestek DOKO-2019-SDW04 alinea 179. Volgende tekst wordt aangepast:

Producten die ingrediënten bevatten die 1 of meerdere van de volgende H zinnen bevatten worden uitgesloten (als ze meer dan 0,01 % van het gewicht van het eindproduct uitmaken):

— H300 Dodelijk bij inslikken,

— H301 Giftig bij inslikken,

— H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt,

— H310 Dodelijk bij contact met de huid,

— H311 Giftig bij contact met de huid,

— H330 Dodelijk bij inademing,

— H331 Giftig bij inademing,

— H340 Genetische schade veroorzaken,

— H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade,

— H350 Kan kanker veroorzaken,

— H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing,

— H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker,

— H360F Kan de vruchtbaarheid schaden,

— H360D Kan het ongeboren kind schaden,

— H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind,

— H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Verdacht van het schaden van het ongeboren kind,

— H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Verdacht van het verminderen van de vruchtbaarheid,

— H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden,

— H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden,

— H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden,

— H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding,

— H370 Veroorzaakt schade aan organen,

— H371 Kan schade aan organen veroorzaken,

— H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling,

— H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling,

— H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen,

— H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen,

— H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen,

— H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen,

— H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben,

— EUH070 Giftig bij oogcontact,

— H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken,

— H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken (uitgezonderd enzymen).

Behalve voor oppervlakteactieve stoffen die zijn ingedeeld als H400 zijn toegestaan op voorwaarde dat de concentratie in het product minder dan 25% M bedraagt, waarbij M de vermenigvuldigingsfactor is die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.