Usługi - 289613-2020

22/06/2020    S119

Polska-Oleśnica: Usługi pobierania opłat

2020/S 119-289613

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sekcja Dróg Miejskich
Krajowy numer identyfikacyjny: ZI.261.7.2020
Adres pocztowy: ul. B. Krzywoustego 31c
Miejscowość: Oleśnica
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 56-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pięta
E-mail: biuro@sdm.olesnica.pl
Tel.: +48 717889416

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sdm.olesnica.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sdm-olesnica.ssdip.bip.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarząd dróg

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Oleśnicy

Numer referencyjny: ZI.261.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79941000 Usługi pobierania opłat
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest administrowanie strefą płatnego parkowania (626 miejsc parkingowych obsługiwanych przez 23 parkomaty) na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Oleśnicy z wykorzystaniem parkomatów w latach 2020–2025, a w szczególności: montaż parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania, zorganizowanie i wprowadzenie (uruchomienie) biura obsługi strefy, prowadzenie czynności serwisowych, techniczno-organizacyjnych związanych z pobieraniem opłat za parkowanie oraz bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania i jej wyposażenia, przygotowywanie dokumentów i ich wysyłanie w celu windykacji należności za nieuiszczone opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdu w strefie bez ważnego biletu parkingowego lub z przekroczeniem czasu parkowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51214000 Usługi instalowania parkometrów
38730000 Parkometry
63712400 Usługi w zakresie obsługi parkingów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi gminne zlokalizowane na terenie miasta Oleśnicy

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przygotowanie zgłoszenia oraz zawiadomienie właściwego organu dozoru budowlanego o zamiarze ustawienia urządzeń do poboru opłat.

2. Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez konserwatora zabytków.

3. Zamontowanie 23 szt. parkomatów wraz z oznakowaniem lokalizacji parkomatów w postaci słupków z tabliczką informacyjną „P”. Słupki z tabliczką informacyjną „P” po zakończeniu wykonywania usługi przechodzą na własność Zamawiającego.

4. Strony przewidują możliwość zmiany ilości płatnych miejsc parkingowych w maksymalnym zakresie 30 stanowisk, w przypadku:

a) zmian uchwały Rady Miasta Oleśnicy o wielkość wynikającą z tych zmian;

b) w innych uzasadnionych przypadkach.

5. Zwiększenie i zmniejszenie strefy nie powoduje zmian w wynagrodzeniu Wykonawcy.

6. Ponadto Wykonawca w ramach zorganizowania SPP zobowiązany będzie do:

a) dostawy i montażu wszystkich materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia;

b) stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania na podstawie odrębnych przepisów;

c) wykonania wszelkich niezbędnych prób, pomiarów, rozruchu.

7. Uruchomienie biura SPP zlokalizowanego na obszarze objętym SPP w granicach Starego Miasta. Biuro będzie czynne co najmniej w godzinach objętych obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie.

8. Druk i bieżące zaopatrzenie biura SPP w karty abonamentowe, identyfikatory dla mieszkańców oraz druki wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy. Karty abonamentowe i identyfikatory dla mieszkańców muszą być zabezpieczone hologramem, kolejno numerowanym. Wezwania do wniesienia opłat dodatkowych muszą być kolejno numerowane.

9. Wydawanie kart abonamentowych i identyfikatorów dla mieszkańców na podstawie złożonych wniosków.

10. Pobieranie opłat dodatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy.

11. Zatrudnienie i przeszkolenie pracowników biura SPP oraz zapewnienie niezbędnego do ich pracy wyposażenia i sprzętu (m.in.: telefon, komputer, drukarka, aparat fotograficzny).

12. Przyjmowanie przez biuro SPP płatności poprzez dostarczony przez Zamawiającego terminal płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności kartami bankowymi i bankowymi systemami płatności mobilnych.

13. W sytuacjach wyjątkowych m. in. wystąpienia epidemii itp. wyposażenie biura SPP w niezbędne środki ochronne i dezynfekcyjne do tego przeznaczone oraz inne zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu umożliwienia wykonywania przedmiotu umowy i niezakłóconej obsługi klientów.

14. Zatrudnienie na umowę o pracę minimum trzy osoby na nie mniej niż 1 etat i przeszkolenie minimum 2 inspektorów SPP oraz na nie mniej niż 1 etat minimalnie 2 pracowników biurowych.

15. Zapewnienie jednolitego dla wszystkich inspektorów stroju.

16. Wyposażenie kontrolerów w niezbędny sprzęt do kontroli opłat i fotograficznego dokumentowania faktów nieprzestrzegania Regulaminu SPP tj. cyfrowe aparaty fotograficzne umożliwiający rejestrowanie danych o wykroczeniach drogowych polegających na postoju bez wniesienia opłaty (z przekroczonym czasem opłaconego parkowania) i wykonywanie zdjęć pojazdów.

17. Przetwarzanie w biurze SPP bazy danych w postaci komputerowej i tradycyjnej zawierającej: nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer rejestracyjny, marka, typ pojazdu, numer wystawionego wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej, taryfa opłaty dodatkowej, identyfikator osoby wystawiającej wezwanie, data i godzina wystawienia wezwania, ulica na której zaparkowany był pojazd, lokalizacja dokonanych czynności kontrolnych wraz położeniem na mapie wg odczytu GPS, pokazujące lokalizację, typ pojazdu, nr rejestracyjny, przednią szybę pojazdu z bliska, inne, dodatkowe uwagi, niezbędne do wykonywania umowy

18. Demontaż i usunięcie parkomatów wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu usługi w dniu 30 września 2025 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Kontynuacja prowadzenia strefy płatnego parkowania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże minimalne poziomy zdolności, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie polegające na administrowaniu SPP o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 400 z wykorzystaniem minimum 18 parkomatów przez okres ciągły minimum 12-tu miesięcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. W przypadku wykonywania ww. usługi czasokres częściowego jej wykonania przed upływem terminu składania ofert musi być nie krótszy niż 12 miesięcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane są w projekcie umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Sekcja Dróg Miejskich, ul. B. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, POLSKA, pokój nr 1 (Sala konferencyjna)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami pracowników Sekcji Dróg Miejskich:

Irmina Grudzień – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, tel. nr: +48 (71) 788 94 16 w. 14,:

Anna Pięta – w sprawach organizacyjnych, tel. nr: +48 (71) 788 94 16 w. 15.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Maj 2025 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), a Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020