Usługi - 289809-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 119-289809

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu do bazy danych JSTOR dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-30/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu do bazy danych JSTOR dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 274 277.62 USD
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do bazy danych JSTOR Archive Collections (JSTOR) produkowanej przez firmę Ithaka z USA i udostępnianej na platformie jstor.org. Baza ta zawiera archiwa czasopism różnych wydawców, w tym archiwa digitalizowane bezpośrednio przez firmę Ithaka, zebrane w kolekcje tematyczne dla różnych dziedzin nauki, w szczególności dziedzin z zakresu nauk humanistycznych i sztuk pięknych. Instytucje przystępujące do konsorcjum mogą subskrybować jedną lub więcej z 36 kolekcji czasopism. Łącznie wszystkie kolekcje obejmują ok. 2 000 czasopism akademickich pochodzących od ponad 800 wydawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do bazy JSTOR na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wyłącznego dystrybutora dostępu do bazy danych JSTOR dla instytucji publicznych w Polsce. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez ABE-IPS jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie dystrybucji bazy JSTOR, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Baza JSTOR może być udostępniana tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tego zasobu i decyduje o sposobie dystrybucji.

Baza JSTOR stanowi jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Baza JSTOR ma charakter specjalistyczny i stanowi unikalny zestaw publikacji chroniony prawami autorskimi, co powoduje, że nie może być zastąpiona zasobami innego producenta rozwiązaniem alternatywnym jest zakup archiwów wszystkich czasopism od poszczególnych wydawców, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu bazy JSTOR, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup bazy JSTOR jest dofinansowywany przez MNiSW od 2016 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-30/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu do bazy danych JSTOR dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ABE – IPS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 274 602.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 274 277.62 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

2. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz;

3. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;

4. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Łąkowa 1–2, 80-743 Gdańsk;

5. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław;

6. Collegium Civitas, PKiN, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa;

7. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa;

8. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa;

9. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa;

10. Instytut Matematyczny PAN, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa;

11. Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa;

12. Instytut Slawistyki PAN, Bartoszewicza 1B, m. 17, 00-337 Warszawa;

13. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa;

14. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Sławkowska 17, 31-016 Kraków;

15. Instytut Sztuki PAN, Długa 26/28, 00-950 Warszawa;

16. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Chopina 27, 20-023 Lublin;

17. Kolegium Europejskie, Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa;

18. Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków;

19. Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin;

20. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

21. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław;

22. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Chodakowska 19/31, 03-81 Warszawa;

23. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa;

24. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;

25. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław;

26. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków;

27. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań;

28. Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk;

29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań;

30. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków;

31. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;

32. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131 Łódź;

33. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin;

34. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100 Toruń;

35. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Okólnik 2, 00-368 Warszawa;

36. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole;

37. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków;

38. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Norwida 25, 50-375 Wrocław;

39. Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów;

40. Uniwersytet Szczeciński, Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin;

41. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice;

42. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;

43. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

44. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

45. Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok;

46. Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra;

47. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020