Usługi - 289822-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 119-289822

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Taylor & Francis dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-32/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Taylor & Francis dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 299 850.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do kolekcji e-czasopism wydawanych przez Taylor & Francis (TF). Każda instytucja przystępująca do konsorcjum ma do wyboru jedną z kolekcji: FULL (1984 czasopism), SSH (1448 czasopism), ST (536 czasopisma), podkolekcje tematyczne z zakresu SSH i ST oraz inne kolekcje tematyczne, m.in. Medical Library. W czasie trwania licencji uczestnicy mają dostęp do wybranych kolekcji z pełnymi archiwami.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism TF na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wyłącznego dystrybutora kolekcji e-czasopism Taylor & Francis dla polskich instytucji akademickich. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez ABE-IPS jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie dystrybucji kolekcji e-czasopism TF dla polskich instytucji akademickich, na co wydawca przedłożył stosowne oświadczenie. Czasopisma te mogą być udostępniane tylko z serwera wydawcy, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów i decyduje o sposobie ich dystrybucji.

Czasopisma TF stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tych czasopism i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma TF mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt zakupu wszystkich czasopism z kolekcji przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup czasopism TF jest dofinansowywany przez MNiSW od 2016 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w zakupie konsorcyjnym.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-32/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Taylor & Francis dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ABE – IPS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 451 270.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 299 850.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

2. Akademia Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin;

3. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź;

4. Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 1, 80-952 Gdańsk;

5. Główna Biblioteka Lekarska, Chocimska 22, 00-791 Warszawa;

6. Instytut Badań Systemowych PAN, Newelska 6, 01-447 Warszawa;

7. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093 Warszawa;

8. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań;

9. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa;

10. Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa;

11. Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

12. Instytut Matematyczny PAN, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa;

13. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa;

14. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;

15. Instytut Studiów Politycznych PAN, Polna 18/20, 00-625 Warszawa;

16. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Chopina 27, 20-023 Lublin;

17. Kolegium Europejskie, Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa;

18. Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;

19. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924 Łódź;

20. Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań;

21. Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice;

22. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce;

23. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

24. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław;

25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warecka 1 A, 00-950 Warszawa;

26. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Rybacka 1, 70-204 Szczecin;

27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMN, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice;

28. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;

29. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice;

30. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław;

31. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań;

32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań;

33. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków;

34. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131 Łódź;

35. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin;

36. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań;

37. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pasteura 1, 50-367 Wrocław;

38. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kilińskiego 1, 15-089 Białystok;

39. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkolna 18, 20-124 Lublin;

40. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kościuszki 4, 90-419 Łódź;

41. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole;

42. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków;

43. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ks. Jerzego Popiełuszki 9, 08-110 Siedlce;

44. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Norwida 25, 50-375 Wrocław;

45. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin;

46. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice;

47. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;

48. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

49. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

50. Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa;

51. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa;

52. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa;

53. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020