Dienstleistungen - 289886-2021

09/06/2021    S110

Bulgarien-Sofia: Zugüberwachung

2021/S 110-289886

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“ DP
Nationale Identifikationsnummer: 130823243
Postanschrift: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Desislava Stefanova Slavcheva
E-Mail: d.slavcheva@rail-infra.bg
Telefon: +359 29323079
Fax: +359 29310663
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rail-infra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: поддържане на жп инфраструктура

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63711100 Zugüberwachung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществената поръчка включва следните обособени позици (ОП):

ОП 1: „Проектиране и внедр. на система за упр. на влаковата работа(СУВР)в ДП НКЖИ;

ОП 2: „Наблюдение и контрол по изпълн. на договор с предмет „Проектиране и внедр. на СУВР в ДП НКЖИ“. СУВР на ДП НКЖИ се разработва с цел подобр. на планирането и упр. на влаковата работа, а също така и в изпълн. на политиката на Европейската комисия за изгр. на телематични прил. (регл.№ 454/2011 и № 1305/2014/ЕС) в Транс-европ. конвенц. жп система. СУВР има за задача да автомат. процесите по планиране, прогноз., управление и отчитане на влаковата работа, изчисл. на инфрастр. такси, водене на статистика и подг. на данни за анализ в ДП НКЖИ. Системата следва да дава възм. на потреб. да получ. справки в завис. от пълномощ. им, както и да създ. допълн. такива в завис. от техните потребности и права за достъп. Веднъж създ., системата следва да предост. възм. за автомат. обн. на справките с актуални данни.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63711100 Zugüberwachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

За етапи 1, 2, 3, 4 и 6 — гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 110. Освен избр. лок. изпълн. ще напр. посещ. на регионите, засяг. дог. (София, Варна, Пловдив и Горна Оряховица (ГО). За етап 5 — в гр. София, Пловдив и ГО.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Дейностите предвидени за изпълнение включват:

Етап 1: детайлно проектиране на СУВР;

Етап 2: разработка на СУВР;

Етап 3: внедряване на СУВР в тестова среда;

Етап 4: тестване на СУВР за осигуряването на изискваното качество в тестовата среда;

Етап 5: обучение на персонала за работа със СУВР в тестовата среда;

Етап 6: внедряване на СУВР в реална среда.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Т1i Предложение за системно проектиране / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: Т2i Предложение за инсталиране и пускане в действие / Gewichtung: 26
Qualitätskriterium - Name: Т3i Предложение за вътрешна и външна интеграция и гаранционна поддръжка / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: Т4i Предложение за работен график / Gewichtung: 11
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите — внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

КО = ЦО + ТО; ЦО — ценова оценка на ценово предложение; ТО — техническа оценка на предложението за изпълнение на поръчката; ЦО = [(ЦПmin/ЦПi)]х60; ТO = (ТOПi/TOПmax) х 40; ТОПi = Т1i + Т2i + Т3i+ Т4i разписани по таблици от 1 до 5 в методиката.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71700000 Kontroll- und Überwachungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

За етапи 1, 2, 3, 4 и 6 — гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 110. Освен избр. локации изпълн. ще напр. посещ.на регионите, засяг. дог.(София, Варна, Пловдив и Горна Оряховица (ГО). За етап 5 — в гр. София, Пловдив и ГО.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Осигуряване цялостна техническа експертиза за ДП НКЖИ по отношение на функциите по приемане на СУВР;

Подпомагане с техническа експертиза на ДП НКЖИ по отношение на прякото наблюдение при изпълнението на дейностите по договор за „Проектиране и внедряване на СУВР в ДП НКЖИ“ с оглед осигуряване на съответствие между дейностите по договора и изискванията, описани в техническата спецификация по договора;

Подпомагане с техническа експертиза на ДП НКЖИ по отношение на контрола при изпълнението на дейностите по договор за „Проектиране и внедряване на СУВР в ДП НКЖИ“ с оглед осигуряване на съответствие между дейностите по договора и изискванията, описани в техническата спецификация по договора;

Консултиране на ДП НКЖИ по отношение на отчитане на отделните дейности и осъществяване на качествен контрол на готовите продукти в рамките на договора;

Подпомагане на ДП НКЖИ с техническа експертиза при осъществяването на комуникацията с изпълнителя.

Предметът на договора за обособена позиция 2 се осъществява по отношение на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ — обособена позиция 1 от настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите — внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 077-197916
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

В обявения в т. IV.2.2) от обявление за поръчка, краен срок и час за получаване на офертите — 20.05.2021 г., 23:59 часа, в единната национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, не е подадена нито една оферта за обособена позиция № 2: „Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/06/2021