Tjänster - 289947-2019

21/06/2019    S118    Tjänster - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Sverige-Stockholm: Arkitekttjänster

2019/S 118-289947

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aktiebolaget Familjebostäder
Nationellt registreringsnummer: 556035-0067
Postadress: Box 92100
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 120 07
Land: Sverige
Kontaktperson: George Bcheri
E-post: george.bcheri@familjebostader.com

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.familjebostader.com

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpdvlsyxw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpdvlsyxw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Arkitekter Nybyggnad 2019

Referensnummer: DNR FB 2019/778-2.3.3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71200000 Arkitekttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Familjebostäder upphandlar arkitekter för nybyggnation.

Familjebostäder har uppdraget av sin ägare Stadshus AB att nå en nybyggnationstakt på 600-800 lägenheter/år de närmaste åren. Bolaget har ansvar för markförvärv, detaljplanearbete, projektering samt produktion. Nyproduktionen omfattar såväl mindre kompletteringsbebyggelse som hela kvarter i nya stadsdelar inom Stockholms Stad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71210000 Arkitektoniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Familjebostäder upphandlar arkitekter för nybyggnation.

Familjebostäder har uppdraget av sin ägare Stadshus AB att nå en nybyggnationstakt på 600-800 lägenheter/år de närmaste åren. Bolaget har ansvar för markförvärv, detaljplanearbete, projektering samt produktion. Nyproduktionen omfattar såväl mindre kompletteringsbebyggelse som hela kvarter i nya stadsdelar inom Stockholms Stad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/11/2019
Slut: 31/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/02/2020
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019