Usługi - 289969-2020

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 119-289969

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: al. Niepodległości 188B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-608
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Jeżewska
E-mail: przetargi@opi.org.pl
Tel.: +48 225701400
Faks: +48 228253319

Adresy internetowe:

Główny adres: www.opi.org.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność badawcza i rozwojowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych

Numer referencyjny: asysta-97-2020
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych Oracle Software Update License & Support;

2) zakup praw do korzystania z usługi Oracle Pass & IaaS Universal Credits, z minimalnym miesięcznym zobowiązaniem w kwocie 4 500,00 PLN netto, maksymalnie 9 000,00 PLN netto (11 070,00 PLN brutto) miesięcznie, tj. nie więcej niż 132 840,00 PLN brutto za okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub usługi równoważnej.

Opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 967 229.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48611000 Pakiety oprogramowania dla baz danych
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych Oracle Software Update License & Support;

2) zakup praw do korzystania z usługi Oracle Pass & IaaS Universal Credits, z minimalnym miesięcznym zobowiązaniem w kwocie 4 500,00 PLN netto, maksymalnie 9 000,00 PLN netto (11 070,00 PLN brutto) miesięcznie, tj. nie więcej niż 132 840,00 PLN brutto za okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub usługi równoważnej.

Opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki w ramach projektu pomocy technicznej, działanie 5.1 Program operacyjny Inteligentny rozwój

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 073-174676
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Red Stack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Sztormowa 1/12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-654
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 954 776.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 967 229.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Oracle Polska Sp. z o.o.

Udział prac podwykonawców wyniesie 3,7 % wartości zamówienia objętego niniejszą ofertą, przy realizacji następującego zakresu: doradztwo konsultingowe producenta Oprogramowania w zakresie wykorzystania usług PaaS & IaaS do budowy modeli Machine Learning w analizie danych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020