Usluge - 290205-2022

30/05/2022    S103

Hrvatska-Varaždin: Usluge recikliranja otpada

2022/S 103-290205

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 056-147116)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonia Ribić Berisha
E-pošta: aribic@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA USLUGE RECIKLIRANJA NEOPASNOG OTPADA

Referentni broj: E-VV-2/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90514000 Usluge recikliranja otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

2.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je nabava usluge preuzimanja na daljnju oporabu neopasnog otpada iz dolje navedenih podgrupa, kojima se otpad razvrstava prema procesu u kojem je nastao, a sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15). Vrste otpada koje čine predmet nabave nastala su kod naručitelja prilikom obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja groblja i djelatnosti upravljanja reciklažnim dvorištima u Varaždinu, Gornjem Knegincu i Varaždinskim Toplicama, kao i u mobilnim reciklažnim dvorištima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 056-147116

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/04/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 20/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/04/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 20/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: