Servicios - 290405-2019

21/06/2019    S118

Países Bajos-La Haya: Servicios relacionados con bases de datos

2019/S 118-290405

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 109-265853)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Número de identificación fiscal: 41335830
Dirección postal: Turfmarkt 147
Localidad: Den Haag
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2511 DP
País: Países Bajos
Persona de contacto: Niels van der Haar
Correo electrónico: niels.haar@rijksoverheid.nl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Database financiën medeoverheden

Número de referencia: 201800267.197.001
II.1.2)Código CPV principal
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zie paragraaf 2.1 van het Beschrijvend Document.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 109-265853

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
En lugar de:

Aanvang: 1.9.2019

Einde: 1.9.2025

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt drie (3) jaar zijn met daarnaast de mogelijkheid om de overeenkomst nog driemaal (3 maal) te verlengen met elk een periode van maximaal twaalf (12) maanden. Deze verlenging vindt stilzwijgend plaats.

Léase:

Aanvang: 1.10.2019

Einde: 1.10.2025

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt drie (3) jaar zijn met daarnaast de mogelijkheid om de overeenkomst nog driemaal (3 maal) te verlengen met elk een periode van maximaal twaalf (12) maanden. Deze verlenging vindt stilzwijgend plaats.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 12/08/2019
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
En lugar de:
Fecha: 15/11/2019
Léase:
Fecha: 12/12/2019
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
En lugar de:
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 12/08/2019
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Om inschrijvers voldoende tijd te geven om een goede inschrijving op te stellen heeft de Aanbestedende dienst besloten in verband met de zomervakantie de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding te verlengen. Inschrijvingen dienen nu uiterlijk maandag 12 augustus om 13:00 uur te zijn ingediend.

De verlenging van de Inschrijvingstermijn zorgt ervoor dat ook de planning van volgende stappen in het aanbestedingsproces wijzigt. De nieuwe planning ziet er hierbij als volgt uit:

Bekendmaking Gunningsbeslissing - Dinsdag 10.9.2019

Opschortende termijn - Tot en met maandag 30.9.2019

Verificatie Uniform Europees Aanbestedingsdocument - Vanaf dinsdag 10 september

Sluiting Overeenkomst - Vanaf dinsdag 1.10.2019

Verwachte ingangsdatum Overeenkomst - 1.10.2019

Verder wijzigt ook de datum waarop de te ontwikkelen applicatie Database Financiën Medeoverheden dient te worden opgeleverd. De applicatie dient nu uiterlijk 1.2.2020 te zijn opgeleverd.