Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Строителство - 290417-2018

05/07/2018    S127

България-София: Строителни и монтажни работи на летища

2018/S 127-290417

Обявление за концесия

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/23/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Албена Лазарова
Електронна поща: questions@concession-sof.bg
Телефон: +359 29409-419
Факс: +359 29885149
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mtitc.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.concession-sof.bg
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.concession-sof.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Заявленията или, където е приложимо, офертите трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ет. 10, стая 1007/1011
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мирослава Иванова/Яна Алексиева
Телефон: +359 29409-560/29409-538
Електронна поща: questions@concession-sof.bg
Факс: +359 29885149
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mtitc.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.concession-sof.bg
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: транспорт, информационни технологии и съобщения

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“

II.1.2)Основен CPV код
45235100 Строителни и монтажни работи на летища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обект на концесията е гражданско летище за обществено ползване София с концесионна територия 5 128 460 м2, подробно описан в документацията за концесията и включващ:

1. поземлени имоти и сгради — публична държавна собственост;

2. съоръжения и прилежаща инфраструктура;

3. имоти и вещи — публична държавна собственост, представляващи сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на летище София;

4. сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор.

С допълнително споразумение към концесионния договор като част от обекта на концесия могат да бъдат включени и други имоти при определени условия съгласно документацията за концесията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 898 229 907.50 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Тази концесия е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63733000 Услуги по зареждане на самолети с гориво
63100000 Услуги по обработка и складиране на товари
63731000 Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж
63730000 Спомагателни услуги във въздушния транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гражданско летище за обществено ползване София, град София, община Столична, област София, райони „Слатина“, „Кремиковци“ и „Подуяне“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Концесията на летище София е концесия от смесен вид (на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията на летище София ще бъде определена като концесия за строителство), чийто предмет включва:

а) изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2 от Закона за концесиите — построяване на терминал 3 до десетата година от срока на концесията и др. съгласно документацията за концесията; и

б) предоставяне на услуги, свързани с експлоатацията на летище, с цел осигуряване на неговото ползване от въздушни превозвачи съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите във връзка с т. 4 от приложение № 2 към Закона за концесиите.

Предвид правните основания на концесионера ще бъде възложено:

а) изпълнение на строителство и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходите от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност със строежа; и

б) предоставяне на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на летището, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително правото на получаване на приходите от извършването на тези услуги, при поемане на оперативния риск.

II.2.5)Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 465 927 509.03 EUR
II.2.7)Срок на концесията
Продължителност в месеци: 420
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Процедурата за определяне на концесионер е открита.

Прогнозна цена по видове такси в EUR, описани в документацията:

— такса за кацане 14,30 (3—25 т);

— такса за паркиране 0,171/0,064 (ден/нощ);

— такса за пътници 5,46/2,73 (възрастен/дете);

— такса за ползване на пътнически ръкав 95 (до 60 мин);

— такса за сигурност 5,50;

— такса за шум 0,30 (тон, кат. 3);

Обявлението е одобрено с Решение № РК-1/2.7.2018 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия, свързани с концесията
III.2.2)Условия за изпълнение на концесията:

Съгласно документацията за концесията.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за подаване на заявления или за получаване на оферти
Дата: 22/10/2018
Местно време: 13:00
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Английски

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Информацията във връзка с концесията е публично достъпна, без ограничения, освен информацията, която има чувствителен характер и изрично е определена като такава в документацията за концесията, въпреки това достъпът до тази информация е осигурен, но е възможен само чрез преглед на място във физическата секция. До публично достъпната информация потенциалните участници ще имат достъп по електронен път чрез „виртуална“ data room, така, както е посочено в документацията за концесията.

Условията за участие, включително и за подизпълнителите, и условията за осъществяване на концесията са подробно описани в документацията за концесията.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/07/2018