Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 290420-2021

Submission deadline has been amended by:  298365-2021
10/06/2021    S111

Macedonia Północna-Skopje: Produkcja programów telewizyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego w Macedonii Północnej i krajach sąsiadujących na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Republice Macedonii Północnej

2021/S 111-290420

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), Delegatura w Macedonii Północnej
Adres pocztowy: Sv. Kiril i Metodij 52b
Miejscowość: Skopje
Kod NUTS: MK008 Скопски / Skopski
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Macedonia Północna
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8272
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), BA.BS2 — Public Procurement, Contracts and Finance
Adres pocztowy: Rond Point Schuman 9A
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Kod pocztowy: 1046
Państwo: Belgia
E-mail: EEAS-TENDERS@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
Adres profilu nabywcy: https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds_en
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8272
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Produkcja programów telewizyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego w Macedonii Północnej i krajach sąsiadujących na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Republice Macedonii Północnej

Numer referencyjny: EEAS/DELMKDS/2021/OP/0014
II.1.2)Główny kod CPV
98000000 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem niniejszego projektu jest produkcja programów telewizyjnych o charakterze informacyjnym i rozrywkowym dotyczących dziedzictwa kulturowego Macedonii Północnej i jej pięciu krajów sąsiednich. Programy telewizyjne powinny promować kulturę i turystykę, zwracając szczególną uwagę na wymiar regionalny i transgraniczny, w tym między innymi na promowanie europejskich wartości pojednania i wspieranie wolności wypowiedzi. Programy telewizyjne powinny przyciągać większą liczbę widzów w Macedonii Północnej, ale także w krajach sąsiadujących.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 350 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98000000 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: MK008 Скопски / Skopski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje, MACEDONIA PÓŁNOCNA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólnym celem niniejszego projektu jest produkcja programów telewizyjnych o charakterze informacyjnym i rozrywkowym dotyczących dziedzictwa kulturowego Macedonii Północnej i jej pięciu krajów sąsiednich. Programy telewizyjne powinny promować kulturę i turystykę, zwracając szczególną uwagę na wymiar regionalny i transgraniczny, w tym między innymi na promowanie europejskich wartości pojednania i wspieranie wolności wypowiedzi. Programy telewizyjne powinny przyciągać większą liczbę widzów w Macedonii Północnej, ale także w krajach sąsiadujących.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 350 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2021
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie odbędzie się w Brukseli (w siedzibie ESDZ) o godzinie 10.00 i będzie bezpośrednio transmitowane do Delegatury Unii Europejskiej w Macedonii Północnej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W przypadku niedostępności lub zakłóceń w funkcjonowaniu elektronicznych środków komunikacji, o których mowa w pkt I.3), w ciągu ostatnich 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków wskazanym w pkt IV.2.2), instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu i opublikowania przedłużenia, pod adresem internetowym podanym w pkt I.3), bez uprzedniej publikacji sprostowania do niniejszego ogłoszenia. Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zamówieniem proszone są o złożenie zaproszenia do składania ofert pod adresem wskazanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji na temat publikacji nowych informacji lub dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2021