Servicii - 290504-2021

10/06/2021    S111

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

2021/S 111-290504

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Opera Națională București
Număr naţional de înregistrare: 4221314
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050108
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Nutulescu
E-mail: achizitii.publice@operanb.ro
Telefon: +40 213104988
Fax: +40 213104988
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.operanb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Recreere, cultură și religie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curățenie

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionarea de servicii de curatenie in spatiile interioare si exterioare ale cladirii din Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, Bucuresti in care functioneaza Opera Nationala Bucuresti. Sediul ONB are o suprafata de 18 000 m2 compusa in principal din suprafete ce apartin birourilor, salilor de protocol, sali de spactacol, balet, cabine solisti canto, scari de acces, lifturi, grupuri sanitare, dususri, ateliere de productie, croitorie femei/barbati, scena cu toate anexele ei, fosa orchestra, spatii exterioare perimetrale aferente cladirii ONB (curtea interioara aferenta intrarii artistilor cu parcare), conform caietului de sarcini. Perioada contractuala 1.1.2021-31.12.2021.

Condiție suspensivă – procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei condiții suspensive, în sensul în care încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli al ONB pentru anul 2021 a valorii desemnată câștigătoare prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea legislației în vigoare. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 și a HG nr. 395/2016, ONB precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli al ONB pentru anul 2021 a valorii desemnată câștigătoare prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație, de către Ordonatorul principal de credite. În cazul în care, indiferent de motive, valoarea declarată câștigătoare prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al ONB pentru anul 2021 nu va fi aprobată, ONB își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 din Legea nr. 98/2016, adică de a anula procedura de achizițe, fiind imposibilă încheierea contractului. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg ca ONB nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă OSIM a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/condiției suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Nota: solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de data-limita de deschidere a ofertelor.

Valoarea estimată a achiziţiei pentru perioada 1.4-31.12.2021 este de 328 920 RON fără TVA.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 188 914.02 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul ONB, Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitionarea de servicii de curatenie in spatiile interioare si exterioare ale cladirii din Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, Bucuresti in care functioneaza Opera Nationala Bucuresti. Sediul ONB are o suprafata de 18 000 m2 compusa in principal din suprafete ce apartin birourilor, salilor de protocol, sali de spactacol, balet, cabine solisti canto, scari de acces, lifturi, grupuri sanitare, dususri, ateliere de productie, croitorie femei/barbati, scena cu toate anexele ei, fosa orchestra, spatii exterioare perimetrale aferente cladirii ONB (curtea interioara aferenta intrarii artistilor cu parcare). Perioada contractuala 1.4.2021-31.12.2021, cu posibilitate de prelungire. Serviciile de curatenie se vor executa obligatoriu in doua schimburi (cu posibilitatea decalarii functie de programul de lucru al institutiei), in intervalul orar 6.00-22.00, in doua schimburi de cate 8 ore. Prestatorul va asigura un minimum de cinci persoane in luna iulie, cinci persoane in luna august si 16 persoane pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 030-073929
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 32/84
Titlu:

Servicii curățenie

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Eurototal Comp
Număr naţional de înregistrare: RO 5324539
Adresă: Str. Sfânta Maria nr. 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011494
Țară: România
E-mail: eurototal@yahoo.com
Telefon: +40 720065814
Fax: +40 216661149
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 378 840.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 188 914.02 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.operanb.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Opera Națională București
Adresă: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 021346
Țară: România
E-mail: onb@operanb.ro
Telefon: +40 213104988
Adresă internet: www.operanb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2021