Werken - 290534-2019

Submission deadline has been amended by:  414172-2019
21/06/2019    S118

Kroatië-Požega: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 118-290534

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Nationaal identificatienummer: 57790565988
Postadres: Vodovodna 1
Plaats: Požega
NUTS-code: HR049 Požeško-slavonska županija
Postcode: 34000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Dijana Vuković
E-mail: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefoon: +385 34312457
Fax: +385 34312480
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tekija.hr
Adres van het kopersprofiel: www.tekija.hr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0024595
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega

Referentienummer: 8/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčani rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33 500 ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 47 384 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
45252130 Uitrusting voor rioolwaterzuivering
71320000 Technische ontwerpdiensten
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR049 Požeško-slavonska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto izvršenja radova je postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i okolni teren u gradu Požega. Detalji o mikrolokaciji uređaja su dani u knjigama 3 i 5 ovog DON-a.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčeni rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33.500 ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (Fidic Žuta knjiga).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamčani godišnji operativni troškovi Postrojenja u vidu potrošnje električne energije za biološko pročišćavanje otpadnih voda / Weging: 20 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1: Glavni projektant i projektant građevinskog dijela projekta / Weging: 10 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2: Projektant tehnologije i voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada / Weging: 10 bodova
Prijs - Weging: 60 bodova
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 384 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1155
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Sporazum o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, Jamstvo za povrat avansa, Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Razdoblju odgovornosti za nedostatke (Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku), Sredstvo osiguranja za postizanje jamčenog godišnjeg operativnog troška.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Sredstva za financiranje radova koji su predmet ovog postupka javne nabave osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave će se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 118/14), pravilnicima, hrvatskim i stranim normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317. ovog Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2019