Werken - 290534-2019

Submission deadline has been amended by:  414172-2019
21/06/2019    S118

Kroatië-Požega: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 118-290534

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Nationaal identificatienummer: 57790565988
Postadres: Vodovodna 1
Plaats: Požega
NUTS-code: HR049 Požeško-slavonska županija
Postcode: 34000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Dijana Vuković
E-mail: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefoon: +385 34312457
Fax: +385 34312480

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tekija.hr

Adres van het kopersprofiel: www.tekija.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0024595
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega

Referentienummer: 8/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčani rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33 500 ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 47 384 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
45252130 Uitrusting voor rioolwaterzuivering
71320000 Technische ontwerpdiensten
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR049 Požeško-slavonska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto izvršenja radova je postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i okolni teren u gradu Požega. Detalji o mikrolokaciji uređaja su dani u knjigama 3 i 5 ovog DON-a.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčeni rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33.500 ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (Fidic Žuta knjiga).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamčani godišnji operativni troškovi Postrojenja u vidu potrošnje električne energije za biološko pročišćavanje otpadnih voda / Weging: 20 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1: Glavni projektant i projektant građevinskog dijela projekta / Weging: 10 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2: Projektant tehnologije i voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada / Weging: 10 bodova
Prijs - Weging: 60 bodova
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 384 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1155
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Sporazum o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, Jamstvo za povrat avansa, Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Razdoblju odgovornosti za nedostatke (Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku), Sredstvo osiguranja za postizanje jamčenog godišnjeg operativnog troška.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Sredstva za financiranje radova koji su predmet ovog postupka javne nabave osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave će se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 118/14), pravilnicima, hrvatskim i stranim normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317. ovog Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2019